Indicator aantallen woningen per LCUM-klasse

Wat zie je?

Wij willen een goede leefomgevingskwaliteit borgen en stellen daarom een blootstellingsniveau vast waarbij er op de gevels van woningen geen cumulatieve geluidsbelasting (LCUM) hoger is dan 65 decibel (dB). De indicator die we bij deze doelstelling hanteren is de aantallen woningen per klasse dB LCUM 55-60, 61, 62, 63, 64, 65, >65 dB, per gebied (Eemsmond/Delfzijl).  Een cumulatieve geluidsbelasting is gelijkwaardig aan een zelfde geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer. De bovenstaande kaarten laten de cumulatieve geluidsbelasting van industrie, windparken, scheepvaart, spoor-, lucht- en wegverkeer in de Eemshaven en rondom Delfijl zien met als peildatum 1 januari 2018. Voor bedrijven en windturbines betreft het hier de vergunde situatie. Voor de overige bronnen de actuele situatie. Dit hoeft niet de daadwerkelijke geluidsbelasting te zijn, omdat de modellen die zijn gebruikt, zijn gebaseerd op maximaal toegestane decibellen en jaargemiddelden. Zie voor meer achtergrondinformatie deze beschrijving PDF-logo van de opbouw van de gebruikte geluidsmodellen en -berekeningen.

In de grafieken onder de kaarten is het aantal woningen per klasse van de cumulatieve geluidsbelasting te zien. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen, is de klasse onder 65 dB verdeeld in klassen van 1 dB. Op de kaart is te zien dat de grens van 65 dB bij geen enkele woning wordt overschreden. 

Wat monitoren we?

Met de kaarten en de tabellen monitoren wij welke gevolgen ontwikkelingen hebben en of er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van dit gebied blijft bestaan. Hierbij worden alleen woningen die een relevante geluidbelasting kunnen krijgen meegenomen. Daarbij is gekozen voor de woningen binnen een afstand van 1500 meter van de gebieden voor windparken. Als er woningen (dreigen te) worden blootgesteld aan een LCUM hoger dan 65 dB, dan zal naar maatregelen worden gezocht om de geluidsbelasting op deze woningen te beperken. De cumulatieve geluidsbelasting monitoren wij modelmatig. 

Daarnaast gaan wij de modelmatige gegevens vergelijken met gegevens die uit permanente geluidsmetingen in het veld en uit de meldingenregistratie voortkomen. We verwachten medio 2019 de meetgegevens ook via deze website te kunnen ontsluiten.

De kaarten en tabellen worden jaarlijks geactualiseerd.

Bron: provincie Groningen juni 2018.