Subthema's geluid

Ons beleid

Provinciale rol

De provincie Groningen stelt grenzen aan geluid en neemt waar mogelijk maatregelen om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we met name door het stellen van normen. In het Eemsdeltagebied dragen naast wegverkeer, spoorverkeer, luchtvaart en scheepvaart, vooral bedrijven en windturbines bij aan geluidsbelasting. De provincie heeft met name invloed op het geheel van ruimtelijke ontwikkelingen en specifiek op geluid veroorzaakt door windparken en bedrijven. Ondanks de ruimte en stilte, die kenmerkend is voor een groot deel van het Eemsdeltagebied, is er op sommige plekken sprake van een hogere geluidsbelasting, bijvoorbeeld bij het industriegebied Oosterhorn of in de directe omgeving van windparken.

Doelstellingen

In het gebied van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl PDF gelden de normen van het Activiteitenbesluit  (47 dB Lden en 41 dB Lnight) per windpark (en niet per inrichting). In dat gebied is er tevens een opeenstapeling (cumulatie) van meerdere geluidsbronnen. Deze cumulatie vraagt om een gebiedsgerichte benadering. Daarom hebben we in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl een grens gesteld aan de cumulatieve geluidsbelasting (LCUM) van deze geluidsbronnen. Deze cumulatieve geluidsbelasting monitoren we via berekeningsmodellen, waarin we de actuele geluidsbijdragen van alle windturbines en industrie en al het weg-, spoor-, scheepvaart- en luchtvaartverkeer meenemen. Deze gegevens actualiseren we ieder jaar en vergelijken we met andere gegevens, zoals geluidsmetingen in het veld en meldingen over geluidhinder. 

  • Elk windpark moet, ongeacht het aantal inrichtingen daarbinnen, voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit milieubeheer (47 dB Lden en 41 dB Lnight).
  • We willen geen woningen die worden blootgesteld aan een cumulatieve geluidsbelasting (LCUM) hoger dan 65 dB.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn de Structuurvisie, ruimtelijke plannen en vergunningverlening en toezicht en handhaving bij provinciale bedrijven.

Per subthema worden onze beleidsdoelen en bijbehorende indicatoren aangegeven.