Subthema bedrijven

Geurneusknijpen

Indicator gehinderden

Ons doel is om geurhinder te verminderen: "minder hinder". Het aantal gehinderden is daarmee een goede indicator om dit in de gaten te houden.

Telefoons

Indicator meldingen

Meldingen over geurklachten zijn een belangrijke indicator voor ons om in de gaten te houden of ons geurbeleid ook daadwerkelijk geurhinder vermindert.

Ons Beleid

In de provincie Groningen is de luchtkwaliteit overwegend goed en is er in het algemeen geen sprake van ernstige geurhinder. Toch bestaat is er een aantal plekken, bijvoorbeeld rondom Delfzijl en Farmsum,  waar inwoners regelmatig geurhinder ondervinden.

Provinciale rol

Geurhinder wordt voornamelijk veroorzaakt door bedrijven en intensieve veehouderij. In het eerste geval passen wij ons geurbeleid toe bij bedrijven waarvoor wij het bevoegde gezag zijn; wij hebben daartoe specifiek beleid vastgelegd in het geurhinderbeleid industriële geurbronnen. Bij de intensieve veehouderij gaan wij met gemeenten het gesprek aan, wanneer er nieuwe ruimtelijke plannen door ons worden beoordeeld. Hierbij wordt vooral getoetst of deze plannen overeenkomstig ons geurbeleid zijn opgesteld. Er zijn daarnaast ook nog andere bronnen van geurhinder, zoals de rook van houtkachels en vuurkorven.Voor het toezicht op deze bronnen van geurhinder zijn gemeenten bevoegd.

Het doel van ons geurbeleid is het voorkomen van nieuwe geurhinder, het terugdringen van bestaande geurhinder en het geheel uitbannen van ernstige geurhinder. Wij proberen geurhinder verder te beperken door, in overleg met gemeenten, bronnen en inwoners zoveel mogelijk ruimtelijk te scheiden. In ons geurbeleid leggen wij vooral de focus op het beperken van de gezondheidseffecten van geurhinder. Dit doen wij door door normen te hanteren op basis van de GES-systematiek. GES staat voor GezondheidsEffectScreening en vertaalt de dosis van een in de lucht aanwezige stof naar het lichamelijk en psychisch effect op mensen in een klasse met  een percentage gehinderden en ernstig gehinderden.¹ Vooral in en rondom Delfzijl is er regelmatig sprake van geurhinder. Daarom hebben we gebiedsgericht geurbeleid gemaakt voor dit gebied, met als doel de geurhinder in beeld te brengen en te verminderen. Op het industriegebied Oosterhorn is sprake is van een saneringssituatie. Voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zal ook behoefte zijn aan geurruimte. Wij streven daarom een aanzienlijke reductie van de bestaande geurhinder in dit gebied na.

Doelstelling

Bij nieuwe bedrijfsvestigingen en bij uitbreidingen van bedrijven schrijven wij een milieugezondheidskwaliteit voor die overeenkomt met GES-3 + 60% rondom industriegebied Oosterhorn en GES-1 rondom industriegebied Eemshaven.² De indicator om dit te monitoren is het aantal gehinderden.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Per subthema worden onze beleidsdoelen en bijbehorende indicatoren aangegeven. 

¹ GezondheidsEffectScreening kent de volgende klassen: GES-0 = zeer goed; GES-1 = goed; GES-2 = redelijk; GES-3 = vrij matig; GES-4 = matig; GES-5=zeer matig; GES- 6 = onvoldoende; GES-7 = ruim onvoldoende; GES-8 = zeer onvoldoende.

² Er is op basis van geuronderzoek gekozen voor een milieugezondheidskwaliteit van GES-3 + 60% in 2035. Dit hangt samen met de saneringsituatie rondom het bedrijf ESD, waarvoor de GES-waarde van 3 is opgesteld en + 60% voor de overige bestaande bedrijven. Wij gaan daarbij uit van een concentratie die 1,6 keer hoger is dan de maximale concentratie die hoort bij de bandbreedte van GES-3. Op blz. 4, paragraaf 5.5.2 van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl PDF kunt u meer lezen over deze berekening.