Indicator geluidsreducerend wegdek

Wat zie je? 

Op bovenstaande kaart zijn delen van provinciale wegen, waar geluidsreducerend asfalt is aangebracht, aangegeven. Medio 2018 is in totaal over ca. 21,8 km weglengte geluidsreducerend asfalt aangebracht. Wegen die gescheiden zijn door een middenberm of een geleiderail tellen apart in het aantal kilometers. Het gaat hierbij om de ringwegen van de stad Groningen.

Indicator gehinderden

In bovenstaande tabellen wordt de stand van zaken over de periode 2011-2016 ten aanzien van de geluidhinder van de provinciale wegen in Groningen weergegeven. Geluidsbelasting wordt niet door iedereen als hetzelfde ervaren. Van een grote groep mensen die aan een bepaalde geluidsbelasting wordt blootgesteld is op basis van ervaringscijfers echter wel te zeggen hoeveel mensen hinder, ernstige hinder of slaapverstoring zullen evaren. Op basis van de Regeling geluid milieubeheer worden de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden vastgesteld. De aantallen personen langs deze wegen van de geluidsbelastingkaart tweede en derde tranche die, volgens deze vastgestelde dosis-effectrelaties, (ernstige) hinder of slaapverstoring zullen ervaren, zijn aangegeven in de bovenstaande grafiek "Gehinderden".

De dosismaat Lden (in dB) is het naar tijd gewogen gemiddelde van de geluidwaarden over alle dagen, avonden en nachten van een jaar (Lden staat voor Level day-evening-night). Bij de avondwaarden wordt 5 dB, en bij de nachtwaarden wordt 10 dB opgeteld, omdat geluid dan meer hinderlijk wordt ervaren (geluid in deze perioden weegt zwaarder mee). De dosismaat Lnight (in dB) is het gemiddelde over alle nachtperioden van een jaar, vermeerderd met 10 dB. Lden en Lnight zijn vanuit EU-regelgeving ingevoerd in de Nederlandse wetgeving.

De bovenstaande tabellen en kaarten worden met de uitvoering van een nieuwe tranche geactualiseerd. De tranches zijn om de 5 jaar. De volgende geluidsbelastingkaart vierde tranche moet medio 2022 (en het actieplan vierde tranche medio 2023) worden vastgesteld en heeft dan betrekking op de situatie in 2021. 

Ons beleid

Doelstelling

Ons doel is om de geluidhinder van provinciale wegen te verminderen. De indicatoren die wij hiervoor gebruiken zijn het aantal kilometers aangelegd geluidsreducerend asfalt en de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen.

Beleidsinstrumenten

We maken iedere 5 jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor onze wegen. Situaties met een geluidsbelasting boven een bepaald niveau (dit noemt men de plandrempel: in de actieplannen tweede en derde tranche is deze gesteld op 62 dB) worden zoveel mogelijk weggenomen. De belangrijkste maatregel is het toepassen van geluidsreducerend asfalt. 

Wat monitoren we?

Het aantal kilometers aangebracht geluidsreducerend asfalt en de aantallen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen (zie geluidsbelastingskaarten 2011, 2016, 2021 e.v.).

Bron: geluidsmodellen van de geluidsbelastingkaarten tweede en derde tranche.