Subthema's

Ons beleid

Ondanks de ruimte en stilte, kenmerkend voor een groot deel van Groningen, kan er bijvoorbeeld bij drukke wegen of in de directe omgeving van windparken geluidhinder ontstaan. In de provincie Groningen zorgt een aantal bronnen voor geluidsbelasting: wegverkeer, spoorverkeer, bedrijven, windturbines, luchtvaart en scheepvaart. 

Provinciale rol

De provincie heeft weinig tot geen invloed op geluid van scheepvaart, spoorverkeer en wegen in beheer bij het Rijk en gemeenten. Wel heeft de provincie bevoegdheden voor de aanleg en reconstructie van provinciale wegen. Ook stelt de provincie regels op voor regionale luchthavens, de grotere bedrijven en windparken. Voor een aantal bedrijven is de gemeente bevoegd gezag. Omdat onze invloed op geluidsbelasting door bedrijven, windparken en wegen het grootst is, zetten wij ons vooral in om de geluidhinder die bij deze activiteiten optreedt, zoveel mogelijk te beperken.

Doelstellingen

Voor wat betreft de bedrijven: 

  • we houden ontwikkelingen met betrekking tot planologie op en rondom gezoneerde¹ industrieterreinen en het zonebeheer van deze terreinen in de gaten;*
  • we betrekken het geluidsaspect in relevante ruimtelijk-economische plannen en bij het opstellen van gebiedsvisies;* 
  • we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geluidsmeldingen die bij ons binnenkomen sneller bij de betreffende bedrijven bekend te maken;  
  • we houden klachten over laagfrequent geluid gedurende twee jaar bij.

Voor wat betreft de provinciale wegen: 

  • we maken iedere vijf jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor onze wegen. Situaties met een geluidsbelasting hoger dan de plandrempel worden zoveel mogelijk weggenomen door het, waar mogelijk, het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. 
  • bij de beoordeling van ruimtelijk-economische en infrastructurele plannen letten we op geluidsaspecten.*

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn de Omgevingsvisie en -verordening, structuurvisies, de geluidsbelastingkaarten en actieplannen wegverkeer, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Per subthema lichten we onze beleidsdoelen en bijbehorende indicatoren verder toe.  

¹ Met gezoneerd wordt bedoeld: het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige bestemmingen.

* Een geschikte indicator voor deze doelstellingen is in ontwikkeling.