Subthema's

Molen de goliath met windmolens

Bedrijven

Voor een veilige omgeving is het cruciaal om veiligheidsmaatregelen te nemen bij de bron (de bedrijven). Het risico op een zwaar ongeval bij bedrijven en de gevolgen daarvan moeten zo klein mogelijk zijn en blijven. 

Risicokaart

Risico's in beeld

Risicokaart
Risico's moeten we goed in beeld hebben. Daarom is er de Risicokaart. Deze kaart laat zien waar zich in onze provincie risico's bevinden die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. 

Basisnet
Voor het transport van gevaarlijke stoffen geldt een landelijk Basisnet. De provincie heeft in aanvulling op dit Basisnet een provinciaal Basisnet.  

Ons beleid

Provinciale rol

De provincie Groningen is in verhouding tot andere delen van Nederland relatief veilig te noemen. In bijna alle gevallen zijn risicobronnen en risico-ontvangers ruimtelijk van elkaar gescheiden. Om dit zo te houden passen we een goede ruimtelijke ordening toe én zien we toe op het nemen van veiligheidsmaatregelen bij de bron van risico's, bijvoorbeeld bij bedrijven. Samen met gemeenten proberen wij bedrijven, die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan, gebruiken en produceren, zoveel mogelijk te concentreren op bovenregionale bedrijventerreinen. Wij geven prioriteit aan de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen: bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun installaties). Er zijn ongeveer 42 BRZO-bedrijven in onze provincie, variërend van complexe chemische industrie tot bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan.

Niet alle risico's van gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen kunnen we uitsluiten. Deze risico's kunnen we wel zoveel mogelijk beperken en in beeld brengen. Dat doen we met de Risicokaart. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt ook risico's met zich mee. Deze worden in kaart gebracht door het zogenaamde Basisnet (het landelijke en provinciale netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen). 

Ons beleid

Wij willen de risico's op zware ongevallen en de gevolgen daarvan beperken. Hierbij geven wij prioriteit aan BRZO-bedrijven.

Doelstellingen

Bovenstaand beleidsdoel is uitgewerkt in verschillende doelstellingen, die er samen voor moeten zorgen dat we het hoofddoel bereiken. Niet alle doelstellingen lenen zich even goed voor beleidsmonitoring, bijvoorbeeld omdat er (nog) geen goede indicator voor is. Daarom hebben wij de doelstellingen uitgekozen die daar wel geschikt voor zijn.

Per subthema worden onze doelstellingen en bijbehorende indicatoren toegelicht. De Risicokaart en het Basisnet dienen ter informatie en zijn geen indicatoren. 

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn naast een goede ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook stimulering via subsidies en voorlichting.