Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2018 was de werkloosheid in Oost-Groningen 4,8% (bron: CBS). Het gemiddelde in de provincie lag met 5,1% iets hoger, maar in de meeste Groninger gemeenten was de werkloosheid lager dan in Oost-Groningen. Ook het landelijke gemiddelde lag een stuk lager (3,8%). Binnen de regio Oost-Groningen is het werkloosheidspercentage in Oldambt het hoogst met 5,4% en in Westerwolde het laagst  met 4,1%.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Oost-Groningen nog 4,5% en liep daarna op tot 8,1% in 2014, iets beneden het provinciale gemiddelde (8,5%). Gemiddeld in Nederland lag het werkloosheidspercentage 0,7% lager. Sindsdien is een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage bijna gehalveerd.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Tijdens de crisis, rond 2014, was de werkloosheid onder vrouwen in Oost-Groningen vergelijkbaar met het provinciale en landelijke percentage (rond de 8%). Het werkloosheidspercentage in 2018 onder vrouwen ligt op 5% in Oost-Groningen. In het Oldambt is het percentage het hoogst met 5,8% en het laagst in Westerwolde met 4,2%. Onder mannen was het werkloosheidspercentage tijdens de crisis, rond 2014, 1%-punt hoger dan landelijk, maar iets lager dan het provinciale gemiddelde (0,6%). Het werkloosheidspercentage in 2018 onder mannen ligt op 4,6% in Oost-Groningen. Onder mannen is het werkloosheidspercentage ook het hoogst in het Oldambt (5,8%) en het laagst in Westerwolde (4,2%). In 2018 lag de werkloosheid onder vrouwen in Oost-Groningen iets boven het provinciale gemiddelde en lag de werkloosheid onder mannen op hetzelfde niveau als het provinciaal gemiddelde.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar is beduidend hoger dan voor de  leeftijdsgroepen 25-45  en 45-75 jaar. Het werkloosheidspercentage in de leeftijdscategorie 15-25 jaar is in Oost-Groningen is 1,4% lager dan in de provincie Groningen. Bij de andere leeftijdscategorieën zijn de verschillen kleiner.  Sinds 2014 is de werkloosheid in de categorie 15-25 jaar afgenomen in Oost-Groningen van 13,7% in 2014 naar 8,6% in 2018 (-5,1%), terwijl tussen 2015-2016 in de provincie nog een stijging van 1% van de werkloosheid plaatsvond in deze leeftijdscategorie naar 13,6%. Na 2016 is de daling daar ook weer ingezet naar 10% in 2018. In de overige leeftijdscategorieën was de ontwikkeling vergelijkbaar met het provinciale beeld.

In de provincie en landelijk neemt de werkloosheid af bij een stijgende opleidingsgraad. Dit geldt niet voor Oost-Groningen. In Oost-Groningen is de werkloosheid onder middelbaar opgeleiden het laagst (4%), gevolgd door hoger opgeleiden (4,7%). De werkloosheid is het hoogst onder lager opgeleiden (6,4%). Het werkloosheidspercentage onder lager opgeleiden ligt onder het provinciale gemiddelde (-2,1%) en iets onder het landelijke gemiddelde (-0,2%). Voor middelbaar opgeleiden ligt de werkloosheid tussen het provinciale en landelijke gemiddelde in, waarbij de werkloosheid onder middelbaar opgeleiden in de provincie het hoogst is (5,3%). Voor de hoger opgeleiden in Oost-Groningen geldt juist dat het werkloosheidscijfer hoger is dan het provinciale en landelijke gemiddelde.

Arbeidsparticipatie

De (netto) arbeidsparticipatie in Oost-Groningen ligt iets lager dan het provinciale gemiddelde (62,3%), tegen bijna 68% landelijk. Bij vrouwen is de arbeidsparticipatie iets lager dan het provinciale gemiddelde (-3,3%). Bij mannen is de arbeidsparticipatie vergelijkbaar met het provinciale gemiddelde.

Bij lager opgeleiden was tussen 2016 en 2017 nog een daling te zien van de arbeidsparticipatie. Sinds 2017 is de arbeidsparticipatie weer gestegen met bijna 4%. Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende gemeenten in Oost-Groningen. Waar de arbeidsparticipatie in Oldambt de laatste jaren sterk daalt, stijgt die juist in Westerwolde. Bij middelbaar geschoolden is sinds 2017 een lichte daling te zien van de arbeidsparticipatie. Sinds 2014 was er onder hoger opgeleiden een daling te zien, maar sinds 2017 is de arbeidsparticipatie weer gestegen met 3%.

Sociale zekerheid

Het aantal arbeidsongeschiktheids uitkeringen is in Oost-Groningen fors gedaald, veel meer dan gemiddeld. Het aantal bijstandsuitkeringen is toegenomen, maar veel meer in dezelfde mate als gemiddeld. Het aantal WW-uitkeringen is bijna weer op het niveau van voor de crisis en is in Oost-Groningen relatief minder sterk gegroeid tijdens de crisis. In Oost Groningen was er maximaal een toename van ca. +50% terwijl dat landelijk wel +140% was.

Bron: CBS 6 april 2019, bewerkt door provincie Groningen

Corop-regio Oost-Groningen: In 2018 is de gemeente Menterwolde door een gemeentelijke herindeling samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren de gemeente Midden-Groningen geworden. Hoogezand-Sappemeer en Slochteren horen bij het Corop-gebied Overig Groningen. Met de herindeling is Menterwolde uit het Corop-gebied Oost-Groningen overgegaan naar Overig Groningen. In bovenstaande overzichten is Oost-Groningen steeds exclusief Menterwolde genomen, ook voor de jaren vóór de herindeling.