Gezondheidskaart omgevingsveiligheid

Wat zie je?

Op bovenstaande kaart zie je de contouren van de risico's, die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen en spoor, maar ook de contouren van de risico's van bedrijfsactiviteiten. Denk daarbij aan bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (Brzo‐bedrijven), LPG tankstations, op‐ en overslagbedrijven, spooremplacementen, vuurwerk, nucleaire bedrijven en defensie inrichtingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de risicokaart uit 2015. Bij het transport van gevaarlijke stoffen kunnen zich ongevallen voordoen en is er een kans dat deze vrijkomen of dat er een brand of explosie plaatsvindt. De risicocontouren bepalen we door middel van het berekenen van het zogenaamde plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico tonen we via 10‐6 contouren op kaart als zones rondom wegen, spoorwegen en bedrijven binnen een zone van 200 meter. We tonen ook de locaties van woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, via symbolen op de kaart om de afstand tussen risico en ontvanger te tonen. De contouren die gelden voor wegen en spoorwegen zijn gebaseerd op de provinciale risicokaart voor de situatie in 2013.

Achtergrond

Omgevingsveiligheid in relatie tot milieugezondheid wordt uitgedrukt in de kans dat ongevallen met gevaarlijke stoffen zich voordoen en de omvang van de gevolgen. De omvang van de gevolgen wordt meestal uitgedrukt in een overlijdensrisico. Het Plaatsgebonden Risico (PR) op een bepaalde plek buiten de inrichting is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op die plek bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof binnen de inrichting. Op basis van het Plaatsgebonden Risico zijn contouren te tekenen rond de inrichting. Deze risicocontouren verbinden plekken met gelijk risico. Het GroepsRisico (GR) combineert de kans op een ongeval en het aantal dodelijke slachtoffers. Het geeft dus niet de kans op overlijden op een bepaalde plaats aan, maar houdt rekening met de verdeling en de dichtheid van aanwezige bevolking rond de inrichting. Het Plaatsgebonden Risico is afhankelijk van de bron en bijvoorbeeld weersomstandigheden, maar onafhankelijk van het aantal aanwezigen rond het bedrijf. Bij de bouw van extra woningen verandert het Plaatsgebonden Risico niet. Het GroepsRisico is wel afhankelijk van het aantal mensen dat rond de inrichting aanwezig is. Als er woningen rond het bedrijf worden bijgebouwd, neemt het Groepsrisico toe.

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking treedt zal er het nodige veranderen op het gebied van omgevingsveiligheid. Deze veranderingen hebben mogelijk ook invloed op de beschikbare gegevens voor de Gezondheidskaart omgevingsveiligheid. In afwachting van deze ontwikkelingen zal de Gezondheidskaart omgevingsveiligheid daarom op zijn vroegst in het najaar van het jaar 2023 geactualiseerd kunnen worden.

Bron: provincie Groningen, december 2022.