Afgraving van zand en klei

Zand en kleiwinning

De hoeveelheden gewonnen zand en klei zijn twee indicatoren die inzicht geven of het beleid ten aanzien van de ondergrond wordt uitgevoerd zoals vastgesteld. Zowel voor zand als klei is meer dan 35 jaar aan data en beschikbaar en weergegeven.

De vier grote 'indikkers' van NedMag Veendam

Zoutwinning

De jaarlijkse hoeveelheid gewonnen zout is de derde indicator binnen het thema gewonnen delfstoffen. Het verschil met zand en klei is dat het rijk het bevoegde gezag is voor de winning van zout. Daarom is deze indicator apart weergegeven.

Ons beleid

Gebruik van de ondergrond is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 21)

Ondergrondse activiteiten hebben impact op de bovengrond. Dit betreft ruimtelijke, sociaal-economische en natuur- en milieueffecten.

Het Rijk is het bevoegde gezag in het kader van de Mijnbouwwet voor alle activiteiten in de (diepe) ondergrond dieper dan 100 meter beneden maaiveld (in het vervolg -mv) voor delfstofwinning en de opslag van (afval)stoffen én voor aardwarmtebenutting dieper dan 500 meter -mv. Ook de grondwaterbenutting dieper dan 500 meter - mv valt onder de Mijnbouwwet.

Voor activiteiten in de (diepe) ondergrond tot 100 meter -mv dan wel tot 500 meter -mv voor bodemenergiesystemen (warmte/koude opslag (WKO)), ligt de bevoegdheid bij ons.
Wij verlenen vergunningen voor open bodemenergiesystemen, voor gesloten bodemenergiesystemen binnen bedrijven waarvoor wij op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht al het bevoegde gezag zijn én de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand en klei. Voor andere gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten het bevoegde gezag.

Ons beleid voor de ondergrond hebben we uitgewerkt in de 'Visie op de ondergrond' vastgesteld door Provinciale Staten op 11 maart 2015.

Onze inzet

  • De provincie moet een grotere rol nemen in beleidskeuzes over (mogelijke) activiteiten in de ondergrond. De wijziging van de Mijnbouwwet per 1 januari 2017 biedt ons daartoe ook meer mogelijkheden.
  • Stimuleren van het gebruik van de ondergrond als bron van duurzame energie.
  • Wij geven de hoogste prioriteit aan het waarborgen van een veilige en verantwoorde winning van aardgas.
  • Wij zetten ons in voor een zodanige winningsmethodiek en een zodanig productieplafond dat de veiligheid te allen tijde gegarandeerd kan worden.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.