Indicatoren

Grafiek met trends van akkervogels

Wat zie je?

Jaarlijkse populatieverandering in de periode 2012–2015 van doelsoorten van open akkerland in de provincie Groningen. Gekleurde staven geven aan dat de trend statistisch significant is.

  • Drie soorten akkervogels (meerkoet, blauwborst en geelgors) zijn de afgelopen jaren duidelijk toegenomen
  • Twee soorten (scholekster en kievit) zijn afgenomen
  • De overige soorten zijn stabiel

In de beheerclusters zijn de dichtheden akkervogels niet of nauwelijks hoger dan daarbuiten; de aantalsontwikkeling in 2012-2015 was er ook niet gunstiger, met de geelgors als opvallende uitzondering.

 Bron: Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Provincie Groningen

foto 1: Pixabay - birds-2521999