Indicator natuurnetwerk Nederland

Wat zie je? In 2027 moet de realisering van het NNN zijn afgerond. Het NNN bestaat uit bestaande natuur- en beheergebieden (totaal 8.405 ha.) en uit nieuwe natuur. In totaal zal in 2027,  10.056  hectare nieuwe natuur zijn ingericht. Sinds begin 2018 is daarvan al ruim 8.400 ha aangekocht en van die verworven gebieden ook al 6.550 ha. ingericht als natuur.

In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszones bij Westerbroek in 2018. Een onderdeel daarvan is de aanleg van een grote faunapassage voor onder meer otter en ringslang. Deze kruist het Winschoterdiep en de provinciale weg N860.
Daarnaast is er in 2018 een ontwerp opgesteld van het  Provinciaal Inpassingsplan voor de waterberging en natuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

Buiten het Natuurnetwerk Nederland bestaan er ook nog andere natuurgebieden zoals dorpsbosjes en al wat oudere bestaande natuurgebieden. Van deze categorie "Bos- en natuurgebieden buiten het NNN" is in 2018 ca.  4.700 ha. in beheer.

Faunapassage bij Westerbroek

foto 1: Pixabay otter-1914239
foto 2: Provincie beeldbank