Trends

Wat zie je?

1.: Typische broedvogels van open weidegebieden met trends in Groningen over de periode 1987–2014. Wanneer een trend ontbreekt zijn er niet genoeg waarnemingen om deze te berekenen. Provincie Groningen heeft een aantal doelsoorten benoemd waarop beleid wordt gericht. Kritische soorten zijn in grote mate afhankelijk van het habitattype Open Grasland doordat zij zeer selectief zijn in hun habitatkeuze.
2.: De jaarlijkse aantalsverandering in procenten van weidevogels in provincie Groningen tussen 2012 en 2015.

  • Veel weidevogels, waaronder de meeste doelsoorten, gaan nog steeds verder in aantal achteruit. Van soorten als grutto en scholekster is ook de verspreiding verder gekrompen.
  • De meeste weidevogels zijn binnen het NNN talrijker dan erbuiten; de ontwikkeling is binnen het NNN ook gunstiger.
  • Volgens de SNL-meetlat is de kwaliteit van de meeste weidevogelreservaten goed.
  • In het NNN zijn de graslanden kruidenrijker dan daarbuiten, maar de gewenste kruidenrijkdom is nog niet bereikt.
  • Ondanks de inzet is het nog niet gelukt om over de volle breedte de neergang van de weidevogels te keren. Op de plekken waar actief natuurbeleid wordt gevoerd gaat het beter. Dit geldt vooral voor de NNN en daar waar in het agrarisch gebied clusters zijn.

 Bron: Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Provincie Groningen

foto 1: Unsplash-vincent-van-zalinge-397131