klaprozen in het graan

Agrarisch Natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer is georganiseerd via gebiedsaanvragen van agrarische collectieven in Groningen.

Otter

Realisering NNN

In 2027 moet de realisering van het Natuurnetwerk Nederland afgerond zijn, met onder meer ruim 10.000 hectare nieuwe natuur. 

verdroging van een natuurlijke meertje

Verdroging

Met de realisering van het NNN wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de verdroging in natuurgebieden.

Grutto's

Weidevogels

De stand van de weidevogels is een van onze aandachtspunten. Er zijn dalers en stijgers.

Blauwborst met prooi

Akkervogels

De meeste akkervogels zijn stabiel in aantal. Er zijn dalers en stijgers.

Ons beleid

Biodiversiteit is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 16)

Natuur is een van de kenmerkende karakteristieken van onze provincie. We koesteren deze karakteristiek en waar nodig versterken we hem met oog voor de omgeving. Met ons natuurbeleid zetten we ons in voor internationale doelen voor biodiversiteit. We werken aan een toekomstbestendige, robuuste, schone, gevarieerde en tegelijk beleefbare natuur.

Onze inzet

Dat doen we langs verschillende wegen en met allerlei activiteiten. De belangrijkste zijn:

  • de realisering van het natuurnetwerk in onze provincie;
  • zorgen voor een goede uitwisseling van soorten binnen en buiten onze provincie;
  • beleid voor weide- en akkervogels;
  • versterken van de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied;
  • bescherming van soorten;
  • zorgen voor een goede milieukwaliteit en een goed beheer van onze natuurgebieden.

Een gevarieerde en beleefbare natuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze provincie. Recreatie en toerisme gaan hand in hand met een goed natuurnetwerk en ook de leefbaarheid van onze provincie is gebaat bij verdere ontwikkeling van onze natuur.

Wij voeren ons natuurbeleid uit in afstemming met andere beleidsvelden, met de inwoners en met onze partners. Daarbij willen we zoveel mogelijk synergievoordelen benutten.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1: . . .
foto 2: . . .
foto 3: . . ., Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 6 en 7: Gerhard Bakker