Energiemonitor

Openingspagina Energiemonitor met Energiecentrale

Ons beleid

Ruimte voor duurzame energie is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 13).

Ruimte voor duurzame energie gaat over concurrerend (Energyport), toekomstbestendig en schoon (een duurzame energievoorziening, minder CO2 en een goede ruimtelijke inpassing). Wij stimuleren de opwekking van duurzame energie in onze provincie. Vanwege de grote impact van gaswinning op de leefbaarheid vinden wij een versnelde energietransitie heel belangrijk. Wij kiezen er daarom voor om duurzame energie (zon, wind, biomassa en geothermie), maar ook nieuwe ontwikkelingen, de ruimte te geven in onze provincie. Wij zetten onze invloed in om de gaswinning op een veilig niveau te krijgen.

Goede ruimtelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie vinden wij belangrijk. Wij vinden deelname van burgers in en de maatschappelijke acceptatie van energieprojecten daarbij van belang. Om die reden hechten wij aan spelregels voor participatie en zo goede mogelijke ruimtelijke inpassing met betrokkenheid van omwonenden.

Wij zien een versnelde verduurzaming als een groot pluspunt voor onze toekomstige concurrentiepositie. Ook nu al kiezen bedrijven ervoor om zich nabij onze windparken te vestigen.
Naast de diverse windparken zien we zonneweides ontstaan en voor de toekomst zien wij een groeiende rol weggelegd voor de biobased economy. De biobased economy als producent van voedsel, de (chemische) industrie en ook voor energie.

Ons beleid ten aanzien van winning en opslag van gassen in de ondergrond (aardgas, CO2, schaliegas) staat beschreven in hoofdstuk 21 Gebruik van de ondergrond van de Omgevingsvisie.

Energyport
Noord-Nederland is de Energyport van Nederland met de stad Groningen en de Eemsdelta als zwaartepunt. Met de doorontwikkeling van de Energyport verstevigen wij onze positie als internationaal energieknooppunt in Noordwest-Europa. We werken aan 'energiesysteem 2.0'. Dit is een energiesysteem waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd, opslag van energie mogelijk is en waarin ruimte is voor zo veel mogelijk duurzame energie. Energyport hebben wij als specifieke opgave opgenomen in de Omgevingsvisie.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)