Energiemonitor

Openingspagina Energiemonitor met Energiecentrale

Ons beleid

Energyport is als opgave opgenomen in de Omgevingsvisie (Onderdeel B, hoofdstuk 7)

In Noord-Nederland is de topsector energie een stuwende (inter)nationale economische kracht die verbonden is met andere sterke bedrijfstakken zoals chemie en water(technologie). Dankzij het aanwezige energieproductievermogen, de fijnmazige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke kenmerken vervult Noord-Nederland de rol van internationaal energieknooppunt en zijn er uitstekende condities voor de doorontwikkeling van de regio tot Energyport. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk (SVIR) onderschrijft het versterken van Energyport als internationaal energieknooppunt en kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie.

Het zwaartepunt van de Energyport ligt in de stedelijke regio Groningen-Eemsdelta, in de SVIR aangeduid als 'stedelijke regio met een concentratie van topsectoren'. In de MIRT9 Gebiedsagenda 2.0 is de Energyport verder uitgewerkt aan de hand van de volgende hoofdstrategie: "Maken van de omslag naar een duurzame energievoorziening en uitbouwen van de leidende positie als dé energie-economie van ons land". De Eemsdelta neemt een belangrijke positie in binnen de Energyport. In juli 2013 is Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030 (zie Ontwikkelingsvisie) vastgesteld.

Onze inzet

Wij dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Energyport, op het terrein van:

  • kennis (onder andere Energy Academy Europe en het Energy college);
  • energie gerelateerde havenfaciliteiten (voor onder andere off shore wind);
  • het bieden van fysieke ruimte voor de realisatie van (duurzame) energie, waaronder windenergie, zonne-energie, biomassa, en alternatieven voor aardgas.

Hiermee versterken we de positie en kansen van het Noorden in de energiemarkt, trekken we nieuwe mensen en startups aan en dragen we serieus bij aan de nationale energiedoelstellingen. We kunnen vooral op het vlak van aansturen van energie (productie, transport en opslag, centraal en decentraal) een bijzondere positie gaan innemen.

De opgave Energyport heeft een relatie met de opgaven Gaswinning, Waddengebied, Groei en krimp en Regio Groningen-Assen.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1:  Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)