Gestut huis in roodeschool

Aardbevingen

Sinds de jaren '90 zijn aardbevingen het gevolg van de gaswinning. Hier volgt een overzicht van de hoeveelheid aardbevingen die zijn opgetreden en de schademeldingen en -afhandeling die dit tot gevolg heeft gehad.

Zonnepanelen op huizen in zijldijk

Woningmarkt

De woningmarkt wordt nog steeds beïnvloed door de aardbevingen. In het hoofdstuk 'Aantrekkelijk vestingsklimaat' wordt meer informatie gegeven over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Ed img 3145

Leefbaarheid

De aardbevingen hebben grote maatschappelijke gevolgen. De problemen onder mensen die schade aan hun huis hebben is groot en groeit.

Ons beleid

Gaswinning is als opgave opgenomen in de Omgevingsvisie (Onderdeel B, hoofdstuk 6)

Wij wenden onze invloed aan om te zorgen dat gaswinning op een verantwoord en veilig niveau plaatsvindt. Het Rijk is eindverantwoordelijk voor een veilige gaswinning en heeft besloten de gaswinning in het Groningenveld in stappen af te bouwen, waarbij de inzet is om deze in 2030 volledig te beëindigen. Het uitgangspunt bij de nog lopende winning is dat het veiligheidsniveau voor onze inwoners gelijk moet zijn aan dat van de inwoners in de rest van Nederland.

Wij zetten ons er maximaal voor in om de gevolgen van de bevingen zoveel mogelijk te beperken, dan wel op te lossen. Dat doen we in samenwerking met andere overheden en betrokken partijen.

Onze inzet

  • Lager niveau van gaswinning
  • Effectieve uitvoering Meerjarenprogramma en plan van aanpak versterking
  • Leefbaarheid verbeteren in het aarbevingsgebied waar ook een demografische transitie speelt
  • Beschermen cultureel erfgoed
  • Duurzame economische ontwikkeling

De opgave Gaswinning heeft een relatie met de opgaven Energyport, Waddengebied en Groei en krimp.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto's: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)