Zuidelijke ringweg afslag Groningen

Bevolking en woningmarkt

Dit is een onderdeel dat ook te vinden is bij de opgave 'Aantrekkelijk vestigingsklimaat'.

Ons beleid

De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij de gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dit besef is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen ontstaan. De kracht van deze samenwerking bewijst zich juist nu in tijden van voorzichtig economisch herstel, demografische krimp, toenemende werkloosheid en onzekerheid. De context waarin wij opereren is sterk veranderd, het perspectief blijft hetzelfde. Goede bereikbaarheid over de weg, het spoor, door de lucht en via het water is een essentiële voorwaarde voor het economisch functioneren van de regio Groningen-Assen.

De stad Groningen groeit, het ommeland heeft het moeilijk(er). Juist bij krimp op het platteland wordt de betekenis van een sterke stadsregio groter. Regio en stad kunnen elkaar aanvullen en versterken. Voorwaarde is dat stad en regio uitstekend zijn verbonden; fysiek en beleidsmatig. Daarvoor moeten we afspraken durven maken over de benodigde bereikbaarheidsmaatregelen, de economische agenda, de monitoring van de woningbouwafspraken en de kwaliteit van het landschap. De Regio Groningen-Assen draagt voor de jaren 2014-2020 ruim € 100 miljoen, met name gericht op bereikbaarheid, bij aan een imposant investeringsprogramma in de regio.De vier grote Noordelijke steden, waaronder Groningen en Assen, hebben in de Urban Agenda bovendien aangegeven dat zij inzetten op:

  • vitale steden: dynamo’s van bedrijvigheid en levendigheid;
  • human capital: zinvol participeren voor iedereen;
  • groene energie en groene grondstoffen: duurzaam en smart innoveren.

Vanuit deze aanpak zetten de steden ook gezamenlijk in op de energietransitie en samenwerking op kennisontwikkeling en participatie.

Onze inzet

De geactualiseerde regiovisie 'Veranderende context, blijvend perspectief 2013' focust op drie speerpunten:

  • het economische kerngebied versterken;
  • de interne samenhang versterken;
  • de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

De opgave Regio Groningen - Assen heeft een relatie met de opgaven Gaswinning, Energyport en Groei en krimp.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

 

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)