Loopstal bij Ten Post

Bedrijven

Er zijn nog 2.500 landbouwbedrijven die gemiddeld steeds groter worden.

Zeug met jongen

Veestapel

De veestapel in Groningen omvat ondermeer bijna 5 miljoen kippen en ca. 175.000 varkens.

Graan met klaprozen

Biologische landbouw

3% van de landbouwdrijven is biologisch, net iets meer dan gemiddeld. 50% van alle geiten in Groningen worden biologisch gehouden.

Ons beleid

Vitale landbouw is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 14)

Groningen is een landbouwprovincie. Zo'n 80% van het landoppervlak is agrarische grond. De landbouwsector heeft voor een groot deel onze karakteristieke landschappen gevormd en is van groot belang voor de plattelandseconomie. De landbouwsector zit in een transitie. Agrarische ondernemers worden vandaag de dag sterk uitgedaagd om marktgerichter en milieubewuster te produceren, en om oog te hebben voor natuur en landschap, diervriendelijk produceren en andere maatschappelijke belangen. Het mede door hen gevormde cultuurlandschap staat ook onder druk door schaalvergroting. Er is een toenemende vraag naar de productie van (diervriendelijk en biologisch geproduceerd) voedsel en groene grondstoffen. Ook wordt productie voor andere sectoren (biobased economy) steeds belangrijker.

Ook de landbouw ondervindt de gevolgen van gaswinning. Dit varieert van kapotte drainagesystemen tot aan grote stallen die verbouwd of vervangen moeten worden. Dit biedt ook een kans om de sector versneld te moderniseren en te verduurzamen. Een belangrijk aandachtspunt is de aandacht voor ons cultureel erfgoed. Veel van die karakteristieke bebouwing draagt bij aan de identiteit van ons landschap en dient beschermd te worden.

Schaalvergroting en modernisering van de landbouw, hoe belangrijk ook voor de plattelandseconomie, kan op gespannen voet staan met onze landschaps- en natuurdoelen en andere maatschappelijke wensen. Om die reden is overleg en maatwerk van belang. Wij hebben hiervoor twee werkwijzen: de Bouwblok op maatmethode en het Groninger Verdienmodel die we hierbij toepassen. Wij willen hiermee verschillende doelen in harmonie te brengen.

Onze inzet

Wij staan voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw. De verduurzaming van de landbouw zien wij nadrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en de maatschappelijke omgeving. Ons beleid is deels generiek beleid voor de gehele agrarische sector.

Het huidige landbouw beleid van de provincie Groningen is gebaseerd op de het landbouwprogramma 2017 - 2020. Dit programma is gestoeld op vijf hoofdthema's:

  1. Groninger Verdienmodel: Dit model is opgesteld om melkveebedrijven onder strikte voorwaarden de mogelijkheid te geven om het bouwblok te kunnen vergroten;
  2. Verduurzaming Intensieve Veehouderij: Vanaf 1 januari 2019 zijn er geen  mogelijkheden meer voor de intensieve veehouderij om uit te breiden;
  3. Stimuleren Biologische landbouw: De provincie Groningen heeft het doel om het biologisch landbouwareaal te vergoten. Hiervoor is een apart programma opgestart. Meer informatie over dit programma staat op Biologische Landbouw Groningen;
  4. Samenwerking in de sector: De provincie Groningen werkt samen met o.a. de provincies Drenthe en Friesland en enkele partijen aan programma's zoals de Noordelijke Agro Agenda, The Potato Valley , Innovatie Veenkoloniën, De Versnellingsagenda Melkveehouderij en de Graanacademie;
  5. Stimuleren Natuurinclusieve landbouw: de provincie Groningen heeft de ambitie om de veelgehoorde term 'natuurinclusieve landbouw' concreet te maken en in concrete acties te vertalen.

Om het landbouwprogramma 2017-2020 uit te voeren beschikken we over verschillende instrumenten:

  • Werkgroep Biologische landbouw die bestaat uit mensen van de provincie Groningen en experts. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Biologische Landbouw.
  • Werkgroep Natuurinclusieve landbouw die bestaat uit mensen van de provincie Groningen en experts. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Natuurinclusieve Landbouw.
  • POP3 subsidieregelingen voor het ondersteunen van innovatieprojecten, samenwerkingsverbanden en investeringen voor (jonge) landbouwers.

  Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1 en 2: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 3: Pixabay, pigs-387204
foto 4: Unsplash