Weteremden1054

Beschermen landschap

De provincie zet zich in voor tal van belangrijke landschapselementen als houtsingels, verkavelingspatronen e.d..

Kwaliteitgids

Kwaliteitsgids landschap

De kwaliteitsgids van Groningen is bedoeld om op een toegankelijke manier informatie te bieden over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, als individueel thema maar ook in onderlinge samenhang; in de breedte èn in de diepte.

Fraeylemaborg

Erfgoedmonitor

De provincie bevat duizenden monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten, archeologie en beeldbepalende panden. In onze Erfgoedmonitor kunt u daar meer informatie over vinden.

Ons beleid

Beschermen landschap en cultureel erfgoed is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 15)

Onze provincie kent veel verschillende landschappen met elk hun eigen belangrijke natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Wij hechten grote waarde aan de bijzondere kwaliteiten van ons landschap, zoals de weidsheid, de diversiteit en de herkenbaarheid. Deze kwaliteiten vormen een belangrijke onderlegger voor ons ruimtelijk beleid, dat gericht is op behoud van de kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.
Landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorisch erfgoed zijn van belang voor een gevoel van verbondenheid met en eigenheid van de streek, een plezierige leefomgeving en voor toerisme en recreatie. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren. Tegelijk staat het cultureel erfgoed onder druk door de gevolgen van gaswinning. Een grote inzet op het versterken en daarmee in stand houden van ons cultureel erfgoed is daarmee een belangrijke opgave.

Onze inzet

Het beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren die bijdragen aan de identiteit van en variëteit in onze provincie is een provinciaal belang en een kerntaak, waar wij samen met onze partners invulling aan willen geven. Wij stellen kaders voor de bescherming, het beheer en de ontwikkeling van de samenhangende landschapsstructuur, waarbinnen ruimte is voor gebiedsinitiatieven en maatwerk. Gemeenten dragen de zorg voor het landschap op het lokale schaalniveau.

De komende jaren willen we de samenwerking met de (nieuwe) gemeenten en gebiedspartners verder vormgeven en ook willen wij het accent in onze manier van sturen behoedzaam verschuiven van een normatieve naar een meer kwalitatieve benadering. Wij benutten hiervoor het proces van de ontwikkeling van de 'Kwaliteitsgids landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit', waarbij wij ons richten op de verbeelding van de landschappelijke, cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten als inspiratie voor een goed ontwerp van ruimtelijke ontwikkelingen. We stellen onze basisbestanden met landschapsgegevens beschikbaar via open data in het provinciaal georegister. We denken mee met onze partners over de bescherming en ontwikkeling van het landschap en stellen middelen beschikbaar voor het herstel van de landschapsstructuur.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1 en 2: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 3: Provincie Groningen Erfgoedmonitor