Csm vuilstortplaats in veendam

Bodemkwaliteit

Het beleid over onze bodem en ondergrond verandert. Dit komt onder meer door de verschuiving van saneren naar beheren. 

Suikerfabriek crop

Geur

In de provincie Groningen is de luchtkwaliteit overwegend goed en is er over het algemeen geen sprake van ernstige geurhinder. Maar het is niet overal goed.

Geluidscherm

Geluid

Naast de traditionele geluidsbronnen van als verkeer en bedrijven komen er steeds meer bronnen bij. Het geluidslandschap wordt daarmee steeds complexer.

Kevin horstmann unsplash

Duisternis

Waar is het 's nachts nog donker en waar niet. De hemelhelderheidskaart geeft daar inzicht in.

Ons beleid

Het tegengaan van Milieuhinder is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 20)

Goede kwaliteit van water, bodem en lucht is essentieel voor de kwaliteit van leven en de gezondheid van mens en dier en een voorwaarde voor ecologische vitaliteit en diversiteit. Ons doel is een gezonde en schone leefomgeving in Groningen. Daartoe proberen we milieuhinder zo veel mogelijk tegen te gaan. De doorwerking van de strategische keuzes voor ons milieubeleid hebben we uitgewerkt in ons Milieuplan provincie Groningen 2017-2020. Het Milieuplan geeft antwoord op de vraag hoe prioriteiten en keuzes van de provincie Groningen doorwerken in de kwaliteit van onder andere water, bodem en lucht. Ook stuurt de Omgevingsvisie via het Milieuplan op de wijze waarop wij de milieuhinder willen beperken en stilte en duisternis willen bevorderen. Daarnaast bepaalt de Omgevingsvisie via het Milieuplan de inhoud van onze strategie op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit beleid is sturend voor hoe wij omgaan met onze rol als bevoegd gezag voor de grote industriële bedrijven in onze provincie. De Omgevingsvisie is dus rechtstreeks verbonden met ons Milieuplan en legitimeert het daarin beschreven operationele milieubeleid. We gaan na of een gebiedsgerichte benadering wenselijk is en zo ja, dan gaan we samen met onze regionale partners gebiedsgericht beleid ontwikkelen waarbij maatwerk op gebiedsniveau mogelijk is.

Voor de Eemsdelta is met de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl een eerste gebiedsgericht kader neergelegd ten aanzien van diverse ontwikkelingen in het gebied en de bescherming van het milieu en de leefomgeving. Voor het doorvertalen van de in de Structuurvisie opgenomen gebiedsspecifieke doelstellingen hebben wij met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en met Groningen Seaports in 2017 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit werkt door in bestemmingsplannen van Eemsmond en Delfzijl en heeft daarmee betekenis voor vestigingslocaties en milieuvoorwaarden voor bedrijven met milieuhinder.

Onze inzet

  • We gaan zoveel mogelijk uit van ketenbenadering.
  • We richten ons op de verdere ontwikkeling van een bio-based economie, een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een circulaire economie.
  • We zien de voordelen van concentratiebeleid (zoals in de Eemsdelta en de stad Groningen), omdat dit de rest van de provincie ook ontlast als het gaat om milieudruk.
  • We stellen ambitieuze voorschriften aan de bedrijfsvoering van grote, industriële bedrijven. Daarbij geven we prioriteit aan het oplossen van hindersituaties en het voorkomen van nieuwe hinder, streven we binnen de mogelijkheden van het wettelijk instrumentarium naar de hantering van de scherpe milieunorm en besteden we bijzondere aandacht aan ruimtelijke ordening.
  • Bij alle relevante provinciale plannen waaronder die voor infrastructuur kijken we naar de effecten van uitstoot, geur en geluid op milieu en gezondheid.

Vaak zijn situaties van milieuhinder een gevolg van een onderliggend ruimtelijk probleem waarbij de gebruiksfuncties 'wonen' en 'industrie' onvoldoende zijn gescheiden. Die situaties zijn veelal historisch gegroeid. We werken hieraan langs twee sporen:

  1. Bij ons vestigingsbeleid kiezen we voor duidelijke differentiatie: welk type bedrijf willen we wel of niet op een bepaalde locatie?
    Bij bestaande knelpuntsituaties zetten we primair in op effectieve milieumaatregelen bij het bedrijf in de vorm van beperkende maatregelen en of overdrachtsmaatregelen ter vermindering van milieuhinder.
  2. We zorgen ervoor dat vervuilde bodems worden gesaneerd. Samen met de waterschappen en de drinkwaterbedrijven voeren we overkoepelend waterbeleid om de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen en het ecosysteem robuuster te maken. Per gebied willen we hierbij maatwerk leveren omdat de milieubelastende activiteiten en kenmerken per gebied verschillen. In geval van smog hanteren wij een provinciaal draaiboek om de inwoners van onze provincie te beschermen.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1 - 5: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 5: Unsplash - kevin-horstmann-455215