gloeiende stenen

Warmte

Bodemwarmte wordt in toenemende mate aangewend als duurzame energiebron. 

bergen zout

Delfstoffen

Jaarlijks wordt er zo'n 3 miljoen ton zout gewonnen en 1 miljoen kuub zand en klei.

Kaart van Groningen met contouren van verwacht bodemdaling per 2080

Bodemdaling

Niet alleen gas veroorzaakt bodemdaling maar ook zoutwinning en verdroging. Locaal soms wel 10-tallen centimeters.

aardgaslocatie Kolham

Berging en opslag

Holtes in de bodem worden gebruikt voor opslag van bijvoorbeeld aardgas of stikstof.

Ons beleid

Gebruik van de ondergrond is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 21)

Ondergrondse activiteiten hebben impact op de bovengrond. Dit betreft ruimtelijke, sociaal-economische en natuur- en milieueffecten.

Het Rijk is het bevoegde gezag in het kader van de Mijnbouwwet voor alle activiteiten in de (diepe) ondergrond dieper dan 100 meter beneden maaiveld (in het vervolg -mv) voor delfstofwinning en de opslag van (afval)stoffen én voor aardwarmtebenutting dieper dan 500 meter -mv. Ook de grondwaterbenutting dieper dan 500 meter - mv valt onder de Mijnbouwwet.

Voor activiteiten in de (diepe) ondergrond tot 100 meter -mv dan wel tot 500 meter -mv voor bodemenergiesystemen (warmte/koude opslag (WKO)), ligt de bevoegdheid bij ons.
Wij verlenen vergunningen voor open bodemenergiesystemen, voor gesloten bodemenergiesystemen binnen bedrijven waarvoor wij op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht al het bevoegde gezag zijn én de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand en klei. Voor andere gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten het bevoegde gezag.

Ons beleid voor de ondergrond hebben we uitgewerkt in de 'Visie op de ondergrond' vastgesteld door Provinciale Staten op 11 maart 2015.

Onze inzet

  • De provincie moet een grotere rol nemen in beleidskeuzes over (mogelijke) activiteiten in de ondergrond. De wijziging van de Mijnbouwwet per 1 januari 2017 biedt ons daartoe ook meer mogelijkheden.
  • Stimuleren van het gebruik van de ondergrond als bron van duurzame energie.
  • Wij geven de hoogste prioriteit aan het waarborgen van een veilige en verantwoorde winning van aardgas.
  • Wij zetten ons in voor een zodanige winningsmethodiek en een zodanig productieplafond dat de veiligheid te allen tijde gegarandeerd kan worden.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 2: Unsplash - magnus-s-691234
foto 3: Unsplash - joel-filipe-241154
afb. 4: NAM
foto 5: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)