grote zwerm kluten

Biodiversiteit

De waddenzee is een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland, met veel potentie maar ook veel bedreigingen.

slikkig wad met rotganzen

Slibconcentraties Eemsdollard

Een van de zaken die aangepakt moeten worden is de slibconcentratie in het water van het Eemsdollard estuarium dat momenteel een goede biodiversiteit onmogelijk maakt.

Ons beleid

Waddengebied is als opgave opgenomen in de Omgevingsvisie (Onderdeel B, hoofdstuk 10)

Onze waddenkust is een bijzonder gebied met unieke kenmerken waar de komende jaren grote ingrepen gaan of moeten plaatsvinden. Het is belangrijk dat de waarden van het Waddengebied toekomstbestendig geborgd worden. Om die reden beogen wij ruimtelijke ingrepen die kwaliteitsversterkend zijn. Het accent ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden waarbij de cultuurhistorie volwaardig meetelt.

Onze inzet

  • het verbeteren van de (water)veiligheid door integrale dijkversterking;
  • het versterken van het ecosysteem van het Waddengebied met in het bijzonder de Eems-estuarium en het Lauwersmeer;
  • het verbinden van het 'natuurlijk' werelderfgoed Waddenzee met de 'culturele waarden' van het binnendijkse Waddengebied;
  • het industrieel verder ontwikkelen van de Eemshaven en Delfzijl als topgebied voor (duurzame) energie, chemische industrie en datacenters;
  • het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het Waddengebied met Unesco werelderfgoed status voor recreanten;
  • het versterken en ontwikkelen van de karakteristieken van de verschillende landschapstypen en natuurkwaliteiten in wisselwerking met de

De opgave Waddengebied is een gezamenlijke opgave van verschillende partijen en ons. Daarom maken we samen met gemeenten, waterschappen en andere organisaties een projectenlijst.

De opgave Waddengebied heeft een relatie met de opgaven Energyport, Gaswinning en Groei en krimp.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 2: Pixabay, avocets-376537
foto 3: Pixabay, schlick-246945