Hermeandering westerwoldse aa bij wessinghuizen 2

Oppervlaktewater

We stellen de doelen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen vast en werken samen met de waterschappen en andere gebiedspartners aan het natuurlijker inrichten van de watersystemen. 

Verdroging

Voldoende water

Met alle overheden en gebruikers werken we samen aan het beschikbaar krijgen en houden van voldoende zoet water in onze regio.

Grondwaterbeschermingsgebied onnen

Grondwater

De provincie beheert het diepe grondwater. Voor de bescherming van het grondwater stellen wij doelen en regels en ontwikkelen wij beleid voor het zorgvuldig gebruik er van.

Ons beleid

Voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater is als opgave opgenomen in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 18)

Voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater is voor allerlei functies van belang. Schoon water is van belang als drinkwater en voor de biodiversiteit, maar heeft ook een belangrijke recreatieve functie als het gaat om zwemwater en vaarwegen. Samen met de waterschappen en gemeenten zijn we verantwoordelijk om dat ook werkelijk te realiseren.

Onze inzet

We stellen doelen vast voor de kwaliteit en hoeveelheid water voor verschillende functies, beschermen het grondwater, stellen eisen aan het gebruik van specifieke wateren en houden rekening met mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zoals energiewinning).

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto's 1, 2 en 4: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)
foto 3: Unsplash alexej-simonenko-561235