Indicatoren Kwantiteit landbouwgrond

Wat zie je?

Het totaal areaal aan landbouwgrond is de afgelopen 2 decennia met ruim 5.000 ha (-3%) afgenomen. Ruim de helft (52%) bestaat uit akkerbouwgrond en iets minder dan de helft uit grasland (47%). Het tuinbouwareaal beslaat ca. 1% van het totaal. In diezelfde periode is het areaal akkerbouwgrond met ca. -10% afgenomen en grasland juist ruim +6% waardoor het verschil in aandeel van beide ongeveer gehalveerd is.

Het areaal van 84.000 ha akkerbouwgrond wordt voor ruim 40% gebruikt voor graanteelt, voor ruim 30% voor aardappelteelt en voor ruim 15% voor suikerbieten.

Bron: CBS-landbouwtelling