Indicatoren hoeveelheid GFT, Koffiebekers, PMD en restafval

Wat zie je?
De provincie is in november 2018 gestart met de monitoring van de hoeveelheid afval die de organisatie produceert: de zogenaamde nulmeting. Hierbij is het aantal kilo's aan restafval en koffiebekeres elke dag, drie weken lang gewogen. Daarna is de provincie vanaf januari 2019 gestart met het scheiden van afval in vier verschillende soorten: GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval), (koffie)bekers, PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons) en het restafval (het afval dat niet onder eerdergenoemde afvalstromen valt). Deze afvalstromen worden elke werkdag gewogen. In bovenstaande figuren zie je dan ook wat de provincie produceert in kilo's aan verschillende soorten afval.

Tabel 1-Hoeveelheid: Verloop van de hoeveelheid afval per dag
In deze tabel zie je per week wat gemiddeld per dag aan verschillende soorten afval is geproduceerd. Hier zien we duidelijk dat het restafval vanaf 31 december 2018 daalt, aangezien de provincie vanaf deze week start met het scheiden van afval. Daarna neemt het restafval geleidelijk aan verder af. Dit komt óók doordat het bedrijfsrestaurant vanaf de week van 18 maart 2019 haar afval is gaan scheiden. Voor die tijd viel al dát afval onder het restafval. Vooral tijdens de zomervakantie wordt opvallend minder afval geproduceerd. Dit scheelt met een gewone week bijvoorbeeld zomaar 15 à 25 kilo aan koffiebekers. 

Grafiek 2-Trendverhouding: Verloop van het aandeel per categorie afval
In deze grafiek zie je de ontwikkeling, ook wel trend genoemd, van de verschillende afvalsoorten in de afgelopen maanden. Ook zie je op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens de te verwachten ontwikkeling, de trendlijn. Hier zien we weer dat het restafval is afgenomen én mogelijkerwijs verder blijft afnemen. Intern hebben we ons als doel gesteld om 5 % aan restafval over te houden. Zoals te zien aan de grijze stippellijn lijn in deze grafiek, zijn we daar nog niet. Ook het GFT-afval laat een lichte daling zien; de andere twee afvalstromen zien we daarentegen licht stijgen, ook in de toekomst. De mogelijke oorzaak hiervan is dat medewerkers van de provincie en haar bezoekers meer en bewuster afval scheiden en dus niet al het verschillend afval bij de categorie restafval gooien.

Tabel 3-Weekdag: Gemiddelde per dag van week (2019)
In deze tabel zie je over de periode vanaf de eerste week van januari 2019 tot en met de week van maandag 11 november 2019 wat er gemiddeld per dag aan hoeveelheden verschillende soorten afval geproduceerd is. Wat opvalt, is dat op de dinsdag en woensdag het totaal aantal kilo's aan afval het hoogst (en bijna gelijk) is. De reden hiervoor is dat de dinsdag en woensdag vaak de drukste dagen op het provinciehuis zijn. 

Wat monitoren we?
Aan de hand van bovenstaande figuren monitoren we het aantal kilo's aan verschillend geproduceerd afval van de locatie aan de Sint Jansstraat (de locatie aan de Oostersluis volgt later). Ons beleid is erop gericht om zo min mogelijk afval te produceren en het afval dat ontstaat zo veel mogelijk te hergebruiken dan wel te recyclen. Het streven is om eind 2020 nog maar 5 % aan restafval te produceren. Uit de nulmeting bleek dat 96 % van al het afval restafval was. Na bijna een jaar, in de eerste periode van de maand november 2019, is dit teruggebracht naar gemiddeld 31 %.  

De tabellen en grafiek actualiseren we per 2022 per kwartaal.

Achtergrond
Eerdere gegevens (dan 2018) over de hoeveelheden geproduceerd afval zijn niet bekend. Al het afval haalde de Noord Nederlandse ReinigingsDienst (hierna NNRD) in containers op. De provincie betaalde per container een bepaald bedrag ongeacht de hoeveelheid afval in de containers. De NNRD komt nog steeds langs voor het afval, maar haalt het nu op in verschillende, op het soort afval afgestemde, containers. Zo komen het GFT en de koffiedrab terecht in zogenaamde swill containers, waar vervolgens compost van gemaakt wordt. Het NNRD sorteert het PMD in nog weer nieuwe afvalstromen. Daarnaast onderzoekt de provincie momenteel of het mogelijk is om de koffiebekers (en al het (oud en vertrouwelijk) papier) tot papieren toilethanddoekjes kunnen worden verwerkt. 

Naast deze vier afvalstromen zijn er nog een aantal andere afvalstromen die zoveel mogelijk worden hergebruikt dan wel gerecycled. Al het glaswerk gaat in de glascontainer, voor dvd's, cd-roms e.d. zijn er verzamelstations, oud meubilair wordt verkocht aan de medewerkers (en/of gaat naar de kringloop) en lege cartridges kunnen naar de repro. De provincie kijkt momenteel naar de hergebruik/recyclingsmogelijkheden voor elektronica-kabels e.d.

Bron: provincie Groningen, februari 2022