Indicatoren groene linten

Wat zie je? 

De provincie Groningen heeft ruim 66 km aan groene linten gekarteerd en gewaardeerd, voornamelijk in het oosten van de provincie, waar deze groene (dorps)linten als karakteristiek landschapsstructuur veelvoorkomend zijn.

Wat monitoren we? 

We monitoren de lengte en aaneengeslotenheid van de boomkronen en beplanting, in de groene linten zoals deze in de Provinciale Omgevingsvisie en -verordening gewaardeerd zijn. Monitoring van de groene linten vindt plaats door luchtfoto’s met een 4-jaarlijkse interval te vergelijken waardoor wijzigingen in kroonsluiting en aaneensluiting van de wegbeplanting te zien zijn.

Wat zegt dit ons?
In 2020 is ten opzichte van 2016 voor 1 km verspreid, wijzigingen in de beplanting van de groene linten geconstateerd (zie kaart). Op de kaart wordt in oranje de wijziging van beplanting langs de weg in km ten opzichte van de referentiestatus 2016  weergegeven. 

Achtergrond:
De provincie Groningen heeft de waarde van de groene linten in het oosten van de provincie geborgd in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Groene linten zijn als een van zeven kernkarakteristieken in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen. De kernkarakteristieken bestaan uit belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen. De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten en structuren zelf, maar vooral ook om de context waarin deze zich bevinden. Vanuit de provinciale omgevingsverordening legt de provincie de verantwoordelijkheid bij gemeenten om de bescherming van wegbeplaning en daarmee samenhangende slingertuinen op te nemen in de bestemmingsplannen.