Dijken

Een dijk is een waterkerende constructie, meestal bestaand uit opgehoogde aarde, vaak bedekt met asfalt, stenen of gras. Het doel van dijken is om het land binnendijks tegen overstroming te beschermen. Dijken zijn landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol en hangen samen met landschapselementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkhuisjes. Deze oude (slaper)dijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied.