Indicatoren Dijken

Wat zie je? 

Op de kaart zijn dijken in de provincie te zien. Dit zijn alleen de dijken die zijn opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Er zijn nog veel meer dijken in de provincie, deze dijken worden beschermd via de bestemmingsplannen van de gemeenten. Ze zijn niet op deze kaart weergegeven.

Op de kaart zijn de locaties met verstoringen in de oude dijken en de reden van deze verstoringen te zien. De verstoringen hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2019. Van de 286 ha aan oude dijken die worden gemonitord is 6,4 ha aangetast. Ophoging en dijkafgraving zijn de meest voorkomende verstoringen. Deze verstoringen hebben onder andere te maken met dijkversterking, aanleg van infrastructuur of perceelverbetering. 

Wat monitoren we?

Op de kaarten is de oppervlakte van de gemonitorde dijken over de hele provincie te zien met een totale oppervlakte in ha per dijk, het betreffende deelgebied en de wijziging van het reliëf per dijk in ha, het soort bodemverstoring (o.a. diepploegen, egaliseren en afschuiven) tussen 2009 (AHN 2) en 2019 (AHN 3) met reden van wijziging, indien bekend. 

Wat zegt dit ons? 

Groningen heeft 286 ha aan oude dijken die opgenomen zijn in de omgevingsverordening en dus gemonitord worden door de Provincie. Van deze 287 ha dijken is 6,4 ha aangetast.

Achtergrond

De bescherming van het reliëf en het profiel van oude dijken is met het oog op de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van provinciaal belang. De zichtbaarheid van oude dijken vanuit het omringende landschap draagt in combinatie met de grootschalige openheid met boerderijreeksen langs slaperdijken bij aan de kenmerkende eigenheid van de noordelijke kleischil en het Oldambt. Het wijzigen van het profiel en het gebruik anders dan grasland tast de waarde van oude dijken aan. Het behoud van de diversiteit van landschappen in de verschillende deelgebieden is van provinciaal belang. De Provinciale Omgevingsverordening stelt regels die ter bescherming van deze oude dijken of delen of restanten daarvan in het omgevingsplan dienen te worden opgenomen. Het gaat hierbij onder andere om: (slaper)dijken en daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schot balkenhuisjes, herkenbare dijktracés en leidijken.

De provincie kent nog veel meer (oude) dijken en voormalige dijktracés. Deze zijn terug te vinden op de kwaliteitsgids .