Wat zie je?


Het tabblad 'Onze organisatie' geeft weer hoeveel banenafspraakbanen (Bab) er binnen onze eigen organisatie gerealiseerd moeten worden en al gerealiseerd zijn. De donkerblauwe staafdiagrammen geven aan hoeveel banen er per jaar gerealiseerd zijn, de oranje balken geven weer hoeveel plekken we dat jaar tekort kwamen en de licht blauwe balken geven weer wat we in de toekomst nog moeten realiseren aan banenafspraakbanen.
Het tabblad 'Landelijk' omschrijft middels de staafdiagrammen het aantal extra banenafspraakbanen die conform de banenafspraak per jaar door de markt en de overheid moeten worden gerealiseerd. De lijnen in de tabel geven weer wat het cumulatief aantal Bab is die in dat jaar moeten zijn gerealiseerd. 

Huidige inspanningen rondom participatie

Vanuit de provincie Groningen werken we hard aan het realiseren van onze banenafspraakbanen, duurzame inzetbaarheid van de participanten is daarbij het uitgangspunt. De corona-crisis heeft het realiseren van de wettelijke opgave volgens de quotumregeling bemoeilijkt, maar onlangs hebben we het onderwerp weer onder de aandacht gebracht bij de managers en daar zijn al positieve
resultaten uitgekomen. We verwachten dat er op zeer korte termijn 4 á 5 verschillende plekken beschikbaar komen in de organisatie. Als hulpmiddel wordt door het UWV een scan van diverse afdelingen gemaakt om te achterhalen waar mogelijk ruimte te realiseren is voor extra banen en we verkennen de mogelijkheden rond social-return. Ook hebben we speed dates georganiseerd tussen afdelingshoofden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze extra inspanningen hopen we aan het einde van het jaar dichtbij het quotumpercentage te komen. Om in de toekomst meer afspraakbanen te kunnen realiseren zijn we een centrale financiering voor de participatiebanen aan het onderzoeken.

Achtergrond: Wet banenafspraak en quotumregeling

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat er banen gecreëerd gaan worden bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Landelijk gaat het in totaal om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). Volgens de banenafspraak moeten in 2026 100.000 banen in de marktsector en in 2024 25.000 banen bij de overheid gerealiseerd zijn.

Voor onze organisatie betekent dit vanuit de quotumregeling een opgave van 29,7 banen in het jaar 2022 voor mensen met een arbeidsbeperking en met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij het accent wordt gelegd op de Wajongers en de WSW-ers.

Wie horen er tot de doelgroep voor de banenafspraak?

1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
2. Mensen met een Wsw-indicatie;
3. Wajongers met arbeidsvermogen;
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Wat is een baan bij de banenafspraak?

Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat de mensen uit de doelgroep gemiddeld werken. Op basis van de nulmeting (zie verder in dit stuk) is komen vast te staan dat het gaat om een baan van 25,5 uur per week. Kleinere banen dan een baan van 25,5 uur tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan.

Participatiewet en faciliteiten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet geeft aan dat grote werkgevers ruimte moeten creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken op de reguliere arbeidsmarkt. Binnen onze organisatie ondersteunen wij deze medewerkers door oplossingen op maat aan te bieden. Vanuit onze HRM afdeling worden er afspraken gemaakt met de werknemer over welke faciliteiten er benodigd zijn om het werk uit te kunnen voeren. Voor werknemers die blind of slechtziend zijn, wordt er bijvoorbeeld een aangepast toetsenbord en monitor ingezet. Daarnaast wordt er technische ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld het online vergaderen in MS teams. Middels een werkplekonderzoek door de preventiemedewerker wordt er per werknemer gekeken naar de specifieke behoeften.

Traineetrajecten

Een van de middelen om het personeelsbestand te verjongen is het traineetraject in samenwerking met de stichting GOA Publiek. Hiervoor werken op dit moment al 8 trainees aan diverse integrale opdrachten.

Bron: Provincie Groningen 2022, Participatiewet, Wet banenafspraak & Begroting 2022 Provincie Groningen