Indicatoren Visuele invloedssfeer wierden

Wat zie je? 
Op basis van de categorie indeling van Klok (1975) hebben zichtbare wierden (> 1,5 m) een visuele invloedssfeer. Door een luchtfoto analyse voor de periode 2010-2020 te doen, is van visuele verstoringen het oppervlakte bepaald, het soort verstoring (woningbouw, bedrijvigheid, bos etc.) en het jaartal van de constatering. Ten opzichte van 2010 is het zicht op wierden minder geworden.

In totaal is er ruim 7000 hectare visuele invloedssfeer rondom wierden. Voor 2010 was daarvan 332 ha verstoord en in de periode 2010-2020 nog eens 315 ha. De voornaamste oorzaken zijn beplanting en bebouwing die het zicht op de wierde ontnemen.

Wat monitoren we? 

Monitoring van de visuele invloedsfeer vindt plaats door luchtfoto’s met een 4-jaarlijkse interval te vergelijken waardoor te zien is of de openheid rondom de wierde is toe- of afgenomen.

Wat zegt dit ons? 
De aantasting aan de invloedssfeer is tussen 2010 - 2020 minder dan voor 2010. Aantasting van de invloedssfeer van wierden komt hoe dan ook nog steeds voor.  

Achtergrond

In het noordelijk kustgebied van de provincie Groningen worden wierden met een duidelijk hoogteverschil (een halve meter en meer) beschermd in de Provinciale Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie. Daar waar het zicht op de wierde nog karakteristiek is geldt een visuele invloedssfeer. Naast dit beleid voert de provincie veel projecten uit, waarbij landschapsherstel plaatsvindt. Tal van wierden zijn in dit kader opgeknapt. Door het aanvullen van wierden wordt de visuele belevingswaarde hersteld. 

De zichtbaarheid van wierden vanuit het omringende landschap draagt bij aan de kenmerkende eigenheid van de noordelijke kleischil. Het behoud van de diversiteit van landschappen in de verschillende deelgebieden is van provinciaal belang. Opgaande beplanting of anderszins tast deze openheid aan.