Indicatoren Verhouding man/vrouw per functieschaal

Wat zie je?

In het overzicht staan de verschillende gegevens over de verhouding tussen mannen en vrouwen over het jaar 2020. Zodra de personeelsmonitor over het jaar 2021 bekend is, zal deze ook worden toegevoegd. Hieronder een toelichting op de tabbladen:

Het tabblad Start geeft een overzicht van de hoeveelheid mannen en vrouwen binnen de provincie.
Het tabblad Personen maakt duidelijk hoeveel werknemers er binnen elke provincie zijn en welk aandeel van die medewerkers man en vrouw zijn. Binnen de provincie Groningen hebben wij procentueel gezien het minste aandeel vrouwen in ons personeelbestand t.o.v. alle provincies. Binnen de Provincie Groningen is 40.7% van onze werknemers vrouw en 59,3% man in 2020.
Het tabblad Schaal geef inzicht in de verhouding tussen mannen en vrouwen per functieschaal binnen alle 12 provincies. Het valt op dat er met name in schaal 6 fors meer mannen werkzaam zijn dan dat er vrouwen zijn. Dit kan verklaard worden door het feit dat de provincie Groningen de buitendienst in haar portefeuille heeft. Dit zijn functies die van oudsher vooral door mannen bekleed worden. 
Het tabblad Benchmark hoge functies geeft weer hoeveel hoge functies (schaal 11 of hoger) er binnen onze organisatie zijn t.o.v. de andere provincies. Daarnaast wordt duidelijk hoeveel % van de mannen in een hogere functie werkt en hoeveel % van de vrouwen. Bij beide geslachten werkt meer dan de helft van de mensen in hogere functies.
Het tabblad Schaalprov geeft weer hoe het aandeel mannen en vrouwen is verdeeld binnen de functieschalen per provincie. Hoe verder de lijn naar rechts staat, hoe groter het aandeel hogere functies.
Het tabblad Aandeel per schaal geeft aan wat de verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn per functieschaal. Het valt op dat in de hogere functies meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn. Daarentegen zijn er ook meer mannen werkzaam binnen de provincie Groningen. 

Beleid

De provincie Groningen houdt zich actief bezig met het thema inclusie. Een van de activiteiten die ze daarin hebben ontplooid is het 'Actieplan impuls vrouwen'. Dit actieplan heeft als doel om organisatie breed meer vrouwen in hogere functies te incorporeren om zo een evenwichtigere balans tussen mannen en vrouwen te realiseren. Hieronder meer informatie over het actieplan:

Streven naar behalen Genderbalans
Bij de provincie Groningen is de verdeling man/vrouw in de hogere functies uit balans (circa 2/3 man/1/3 vrouw). Zowel op politiek als op ambtelijk niveau wordt waarde gehecht aan een meer evenredige verdeling man/vrouw. Binnen het generieke diversiteitsbeleid wordt een tijdelijke specifieke aanpak uitgevoerd met als doel een impuls te geven aan het aantal vrouwen in de hogere functies, inclusief leidinggevende functies. De ambitie is een evenredige balans man/vrouw te realiseren. Waarom? Omdat een diverse samenstelling een mix van talenten, kwaliteiten, perspectieven, waarden meebrengt. Het komt het gesprek, de besluitvorming en uiteindelijk het functioneren van de organisatie ten goede.

Stimulerende maatregelen
Zoveel mogelijk plaatsen van vrouwelijk potentieel op vacatures schalen 11 en hoger: als er een geschikte vrouw is wordt zij benoemd. Iedereen kan solliciteren, bij de werving sluiten we geen mensen op voorhand uit. Mocht een vacaturehouder wel kiezen voor het benoemen van een man op een relevante vacature, moet deze uit kunnen leggen waarom de keuze voor een man is gemaakt (het principe van pas toe of leg uit).Hieronder een overzicht van de maatregelen:

  • In beeld brengen van intern vrouwelijk potentieel met accent op persoonlijk leiderschap en eigen regie;
  • Pro-actief benaderen intern (of uit netwerk) vrouwelijk potentieel;
  • Aantrekkelijk maken van beschikbare functies middels: taalgebruik, omvang functie en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
  • Stimuleren meer respons van vrouwen op hogere functies;
  • Training managers voeren van goede gesprek over talenten en ambities;
  • Faciliteren inzet talenten/ontwikkeling met Toolkit talenten (waaronder app Goede gesprek A&O-fonds), kennisbank voor Talentenprofiel (PP/FP), andere loopbaanactiviteiten zoals mentorschap, intervisie, loopbaancoaching e.d.;
  • Ambassadeurs impuls vrouwen vanuit de directie en bestuur.

Monitoring, effecten en bijstellen
Met behulp van monitoring evalueren we de voortgang, meten we of de ingezette maatregelen bijdragen aan een evenwichtiger verdeling man/vrouw en stellen eventueel bij. De analyse en monitoring wordt gebaseerd op concrete data uit het managementinformatiesysteem.

Bronnen: A&O Personeelsmonitor Provincies 2020 & Actieplan Impuls Vrouwen