Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In januari 2021 was het aantal ww-uitkeringen in de provincie Groningen ca. 9.400. Dat was minder (-10%) dan de piek in mei 2020, toen het aantal werklozen op ruim 10.400 lag, maar ook +7% ten opzicht van januari 2020. In vergelijking met de winter van 2016, op het hoogtepunt van het aantal uitkeringen, is het nu iets meer dan de helft. Van alle uitkeringen in de provincie neemt de gemeente Groningen ca. 40% voor zijn rekening, gevolgd door Midden-Groningen met ruim 10%.
Wanneer de aantallen ww- uitkeringen worden afgezet tegen het aantal inwoners dan valt op dat de gemeente Groningen redelijk in rond het gemiddelde zit. Met name de gemeente Veendam zit vaak ruim hoger dan de andere gemeenten.

Vanwege het speciale karater van 2020 is voor dat jaar de relatieve ontwikkeling ten opzichte van januari weergegeven (tabblad WW UWV verloop 2020). Hier is te zien dat de Stad ook relatief veel meer geraakt is door de corona-crisis dan de andere gemeenten en dat Veendam nu ca. 6% minder ww-uitkeringen heeft dan een jaar geleden. 

In de grafiek met de wwhistorie valt te zien dat het aantal personen met een ww-uitkering in de provincie aan het begin van de eeuw gestaag daalde tot het moment van de financiële crisis eind 2008. In september 2008 bedroeg het aantal personen in de provincie met een ww-uitkering ca. 6.600. Dat liep op tot bijna 15.000 in januari 2015. In september 2019 was het aantal werklozen bijna 7.000 en daarmee weer bijna gelijk aan het aantal vóór de financiële crisis.
Normaliter stijgt de werkloosheid in Groningen van september tot in januari om daarna weer af te nemen, het zogenaamde seizoenseffect. In 2020 is het verloop anders, met name door de corona-crisis. In plaats van te dalen vanaf januari was er zeker vanaf maart een sterke stijging van het aantal werklozen. In Groningen steeg het aantal werklozen van 8.750 in januari 2020 naar 10.400 in mei, een stijging van +1.700 (+20%) in vergelijking met mei 2019. Het verschil in het aantal werklozen met dezelfde periode in 2019 is echter tot in juli gestegen. Voor de provincie Groningen was in juli 2020 dat jaar op jaar verschil bijna +30%, in Noord-Holland maar liefst ruim +40%.

Tussen de Groninger gemeenten zijn er ook grote verschillen. Zeker de laatste paar maanden ligt het aantal mensen met een ww-uitkering in de gemeente Groningen, uitgezet als aantallen per 1.000 inwoners, enkele punten hoger dan het provinciale en landelijke gemiddelde. Tot voor enkele jaren geleden lag de gemeente Groningen juist enkele punten ónder het provinciale gemiddelde. Tot 2013 lag de werkloosheid in de provincie Groningen ook ruim boven het landelijk gemiddelde. Sindsdien is die afstand duidelijk kleiner geworden en nu in juni 2020 liggen de aantallen in Groningen zelfs 0,2-punt onder het landelijk gemiddelde.

Bijstandsuitkering

Voor de cijfers over het aantal personen met een bijstandsuitkering lopen de meest recente cbs cijfers op gemeenteniveau tot juni 2020. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering ligt in Groningen steeds ruim boven het landelijk gemiddelde en dat verschil wordt alleen maar groter. De cijfers van juni 2020 laten zien dat de aantallen in Groningen ruim de helft hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. De provincie Groningen is ook de provincie met ruimschoots de hoogste aantallen, op flinke afstand van de 1ste volgende Zuid-Holland.
Medio 2020 liggen de aantallen mensen met een bijstandsuitkering nog altijd ruim boven de aantallen rond het begin van de financiële crisis. In de provincie is er een plus van ruim +40%.

Binnen de provincie heeft de gemeente Groningen duidelijk de hoogste aantallen personen met een bijstandsuitkering, ook relatief gezien. In de gemeente Groningen liggen die aantallen vaak tegen de 50 per 1.000 inwoner, tegen ruim 40 voor Pekela en 25 voor Nederland gemiddeld. De gemeente Westerkwartier zit juist onder het landelijk gemiddelde met medio 2020 een aantal van ca. 16 per 1.000 inwoners.

Bron:
CBS februari 2021: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. januari 2021,
UWV: aantallen ww-uitkeringen d.d. februari 2021,
bewerkt door de provincie Groningen