Subthema

waarnemingsbuizen op een afvaldepot

Gesloten stortplaatsen

Ons beleid

Provinciale rol

Naast de grote afvalverwerkingsbedrijven, zijn we ook bevoegd voor de nazorg van alle, sinds 1 september 1996, gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie. De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen, die tot doel hebben nadelige milieueffecten te voorkomen, bijvoorbeeld aantasting van de bodem en het grondwater. We houden toezicht op het beheer van de stortplaatsen en de monitoring van eventuele milieu-effecten.

Beleidsinstrumenten

Om dit te bereiken zetten we vergunningverlening, toezicht en handhaving in.

Voor ontwikkelingen zoals het gebruik van de stortplaats (als wandelgebied of als zonnepark) heeft de eigenaar van een (gesloten) stortplaats een primaire rol. De Omgevingsverordening (titel 5.2) bevat regels voor handelingen in, op, onder of over gesloten stortplaatsen. We gaan verder onderzoek doen naar de vermindering van de kosten voor nazorg en het beheer van de voormalige stortplaatsen.