Indicator

waarnemingsbuizen op een voormalige stortplaats

Nazorg stortplaatsen

De provincie heeft voor de nazorg bij stortplaatsen een uitvoerende taak. We geven informatie over de stortplaatsen zelf en laten we zien wat de stand van zaken is bij de stortplaatsen als het gaat om het tegen gaan van nadelige milieueffecten door deze stortplaatsen. Er is daarmee geen sprake van een beleidsindicator maar wel van beleidsinformatie.

Achtergrond

Rol provincie

De provincie heeft een uitvoeringstaak op het gebied van nazorg bij stortplaatsen. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de rijksoverheid en niet bij de provincie. De provincie voert het rijksbeleid uit.

Ons beleid / onze uitvoering

De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen, die tot doel hebben nadelige milieueffecten te voorkomen bij de nazorg van stortplaatsen zoals aantasting van de bodem en het grondwater. Deze taken voeren we uit bij de grote afvalverwerkingsbedrijven en de stortplaatsen die nu gebruikt worden maar ook bij alle sinds 1 september 1996 gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie. We houden toezicht op het beheer van de stortplaatsen en op de monitoring van eventuele milieueffecten. Daarmee is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen waarmee nadelige milieueffecten worden voorkomen, bijvoorbeeld aantasting van grond- en grondwater. In de Omgevingsverordening (titel 5.2) zijn de regels opgenomen over gesloten stortplaatsen.

(Beleids)instrumenten

Om dit te uit te voeren zetten we vergunningverlening, toezicht en handhaving in. In de Omgevingsverordening (titel 5.2) zijn de regels opgenomen over gesloten stortplaatsen.