Indicatoren Westerwolde

Wat zien we?

We monitoren de houtwallen en -singels in Westerwolde omdat ze van landschappelijk belang zijn. Ook voor de biodiversiteit vervullen ze een belangrijke rol. Door bij te houden wat de status van de houtwallen en -singels is, kunnen we handhaven en zo nodig het beleid aanpassen om er voor te zorgen dat deze landschapsstructuren in stand en goed onderhouden blijven.Op de kaart zijn de geĆÆnventariseerde en gemonitorde houtwallen- en singels in Westerwolde weergegeven. Meer informatie over houtwallen en -singels vind je in de Kwaliteitsgids Groningen.

Wat monitoren we? 

Sinds het jaar 2000 monitoren we in Westerwolde 96 km houtwallen en -singels. We monitoren de status om de 4 jaar aan de hand van luchtfoto's. De status van deze houtwallen en -singels kan zijn, goed, redelijk, slecht zijn of verdwenen. Per houtwal en -singel is de status door de loop der jaren heen te raadplegen. 

In Westerwolde is het aantal houtsingels tussen 2000 en 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Er is van de 96 km slechts 2 km verdwenen. 

Achtergrond:

De provincie Groningen heeft de bescherming en borging van houtwallen en houtsingels geborgd in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Houtwallen en -singels zijn als een van zeven kernkarakteristieken in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen. De kernkarakteristieken bestaan uit belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen. De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten en structuren zelf, maar vooral ook om de context waarin deze zich bevinden.