Indicatoren

warmte kracht installatie

Warmte-KoudeOpslag (WKO)

Om te zien of ons beleid effect heeft laten we het aantal WKO-systemen zien en de hoeveelheid grondwater dat wordt opgepompt en geïnfiltreerd. Op termijn willen we ook laten zien welke hoeveelheid duurzame energie we daarmee opwekken.

Zandwinning in Lent

Winning van delfstoffen

Zand, klei en zout zijn delfstoffen die in de provincie worden gewonnen. De hoeveelheden gewonnen zand, klei en zout zijn indicatoren om te bepalen of we ons beleid volgen.

Achtergrond

Rol provincie

In het verleden was het provinciaal beleid vooral gericht op de uitvoering van bodemsaneringen. Maar de provinciale inzet verschuift nu naar een bredere benadering van bodem en ondergrond. We vinden dat bij het gebruik van de bodem alle gebruiksmogelijkheden in stand moeten blijven. Dit is belangrijk bij vraagstukken over het gebruik van de bodem en ondergrond.

Ons beleid

Het beleid voor de ondergrond is opgenomen in onze Nota Ondergrond. Door de toenemende sociaal-maatschappelijke gevolgen die de aardbevingen veroorzaken, wil de provincie een grotere rol nemen in beleidskeuzes over (mogelijke) activiteiten in de ondergrond. Het duurzame beheer hebben wij uitgewerkt in ons Meerjarenprogramma Ondergrond en Bodem 2020-2025 en is samen met de gemeenten en waterschappen opgesteld. We stimuleren het gebruik van de ondergrond als bron van duurzame energie. We willen een verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van ondergrond en bodem. Daarbij willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen op de gebieden energie- en drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, natuur en de gevolgen van de klimaatverandering. Uitgangspunt is daarbij om bij het opstellen of actualiseren van ruimtelijke plannen de boven- en ondergrond als één geheel te zien.

Beleidsdoelstellingen

Doelstellingen van ons beleid voor de (bodem en) ondergrond zijn:

  • het bieden van bescherming tegen verschillende bedreigingen zoals verontreinigingen, overbemesting, erosie, bodemdaling, aardbevingen en de gevolgen van klimaatverandering;
  • bij winning van warmte uit bodem en ondergrond (tot 500 meter) willen we geothermie en warmte- en koudeopslag voor de verwarming/koeling van de gebouwde omgeving meer toepassen. Wij zorgen voor een goede informatievoorziening en samenwerking met partijen om dit te realiseren en financieren het onderzoek naar nieuwe toepassingen;
  • de winning van zand en klei concentreren wij in een aantal regionale winplaatsen. Deze krijgen na beëindiging een bestemming bijvoorbeeld als natuur en/of recreatie. Uitbreiding van de bestaande vergunningen is alleen mogelijk als er bijzondere omstandigheden zijn zoals een bovenregionaal belang en/of de winning en toepassing van delfstoffen met een unieke kwaliteit;
  • de winning van de diepe delfstoffen aardgas en zout valt onder de bevoegdheid van het Rijk. Wij willen dat de gaswinning zo spoedig mogelijk stopt. Voor zover onze invloed reikt, verlangen wij dat de winning van delfstoffen veilig gebeurt, negatieve gevolgen van de winning geminimaliseerd worden, resterende negatieve gevolgen gecompenseerd worden.

Beleidsinstrumenten

We gebruiken, als het gaat om de ondergrond, nagenoeg alle beleidsinstrumenten die ons daarbij ten dienste kunnen staan. Zo gebruiken wij voor zover dat mogelijk is onze invloed voor de veilige winning van delfstoffen, financieren we onderzoeken en zoeken we samenwerking met betrokken partijen. Ook de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving is een belangrijk instrument als het gaat om de toepassing van warmte/koudeopslag en de winning van zand en klei. De provincie verleent de vergunningen voor open bodemenergie systemen en gesloten bodemenergiesystemen binnen bedrijven, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Verder verleent de provincie de vergunningen voor de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand en klei. Voor de andere gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten het bevoegde gezag.