WKO-systemen en hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd water

Wat zie je?

In de diagrammen (figuren 1 en 3) zijn de aantallen open en gesloten systemen weergegeven. Er is vanaf 2012 een sterke stijging te zien. Dit komt hoofdzakelijk door de nieuwbouw van woningen. In de grafiek Hoeveelheid verpompt water in open WKO's is de totale hoeveelheid opgepompt en geïnfiltreerd grondwater van de open systemen weergegeven. De hoeveelheden lopen ongeveer gelijk op met het aantal systemen dat in gebruik is genomen.

Wat monitoren we?

We monitoren zowel het aantal open als het aantal gesloten WKO-systemen in de provincie, de hoeveelheid opgepompt grondwater die we gebruiken in de open systemen en het aantal gesloten systemen. De ontwikkeling in het aantal systemen moet laten zien of het beleid werkt en er een stijging te zien is het aantal systemen dat per jaar wordt aangelegd. Op termijn willen we, als dat mogelijk is, de hoeveelheid opgewekte energie ook in de monitor laten zien. Op deze manier laten we de hoeveelheid duurzame energie zien die met WKO-systemen wordt opgewekt en hoeveelheid COdie we niet hebben uitgestoten.

Registratie bodemenergiesystemen

Het registreren van bodemenergiesystemen zal in de toekomst deel uit maken van de basisregistratie ondergrond. Hierbij wordt het verplicht om de hoeveelheid opgewekte energie te registreren.

De gegevens actualiseren we jaarlijks.

Bron: Provincie Groningen, mei 2022.