Indicatoren Bos en hout

Wat zien we? 

Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven tot stand gekomen. Op de kansenkaart is geïnventariseerd waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt en worden vooral bij het aanplanten van landschapselementen zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Wat monitoren we?

We monitoren de toename van bos & hout sinds de start van het programma. Zo kunnen we bijhouden of we onze ambities halen. 

De oppervlakte aan bos is gebaseerd op een kaartanalyse door de WUR waarbij voor heel Nederland de hoeveelheid hectare land per landgebruikscategorie (gras, akker, bos, bebouwing, water etc) wordt bepaald. Sinds 2013 is er sprake van een afname van het bosareaal in Nederland. Dat geldt ook voor Groningen.

Achtergrond 

Er is subsidie beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan groei van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels of beplanting langs wegen en wijken, en groen op erven, bedrijventerreinen of schoolpleinen. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee we werken aan een gezonde leefomgeving en het klimaat. Een link naar de subsidieregeling vind je hier.

BronHet Nederlandse bos op de kaart