Indicatoren Leeftijdsopbouw bedrijfsleiders

Wat zie je?


Leeftijdsverdeling bedrijfsleiders van landbouwbedrijven
Zowel wanneer wordt gekeken naar losse Groningse gemeenten als naar de provincie Groningen als geheel, dan valt op dat het grootste gedeelte van de bedrijfsleiders van landbouwbedrijven in de hogere leeftijdscategorieën vallen. In alle gemeenten geldt dat de leeftijdscategorie 50-59 het meest voorkomend is (in Pekela evenveel voorkomend als de leeftijdscategorie 60-69). Met oog op bedrijfsopvolging en bedrijfscontinuïteit, is het interessant om te zien welk aandeel van de bedrijfsleiders 50 jaar of ouder is. De bedrijven waarvoor dit het geval is, zullen vermoedelijk of nu al, of binnen afzienbare tijd behoefte hebben aan bedrijfsopvolging. Over de gehele provincie bezien, valt maar liefst 71,6% van de bedrijfsleider van landbouwbedrijven in de categorie '50 jaar of ouder'. In Eemsdelta ligt dit het laagst (ca. 68%), terwijl dit in Pekela (ca. 80%) het hoogst ligt van alle Groningse gemeenten. 

Bedrijfscontinuïteit per gemeente en landbouwtype
Als we kijken naar het continuïteitspercentage, wat min of meer neerkomt op het percentage bedrijven waarvoor continuïteit de komende jaren (al) gewaarborgd is, dan zien we grote onderlinge verschillen tussen gemeenten en landbouwtypen. Vooral in Veendam (75%), Pekela (72%) en Oldambt (70%) lijkt de continuïteit van de overgrote meerderheid van de bedrijven niet onder druk te staan. Hoewel in Groningen (56%), Stadskanaal (60%) en Westerkwartier (61%) de continuïteit van meer dan de helft van de bedrijven alsnog gewaarborgd is, liggen de percentages hier toch behoorlijk lager. Ook zijn verschillen zichtbaar tussen de verschillende landbouwtypes. In het geval van hokdierbedrijven lijkt voor 73% van de bedrijven de continuïteit verzekerd te zijn, terwijl het bij tuinbouwbedrijven gaat om zo'n 51%. Graasdierbedrijven en akkerbouwbedrijven, de bedrijfstypen die veruit het meest voorkomen, hebben een continuïteitspercentage van respectievelijk 65% en 64%.

Bedrijfsopvolging per gemeente en landbouwtype
Wat betreft het bedrijfsopvolgingspercentage, waarbij wordt gekeken welk percentage van de bedrijven die op korte termijn opvolging nodig hebben (geen rechtspersoonlijkheid, bedrijfsleider 50+) aangeven al een bedrijfsopvolger te hebben, vallen ook aanzienlijke verschillen te zien. Wederom zijn Veendam (61%) en Pekela (59%) hierbij opvallend. In deze gemeenten geeft een relatief groot gedeelte van de bedrijven met op korte termijn benodigde opvolging aan al een opvolger te hebben. Net als bij bedrijfscontinuïteit bevinden de gemeenten Groningen (37%), Westerkwartier (41%) en Stadskanaal (41%) zich ook hier wederom aan de andere kant van het spectrum. Met betrekking tot landbouwtype valt te zien dat bedrijven met gewas/veecombinaties relatief vaak al opvolging hebben (60%), terwijl dit voor tuinbouwbedrijven (17%) juist niet het geval is. Akkerbouwbedrijven en graasdierbedrijven liggen ook hier dichtbij elkaar met opvolgingspercentages van respectievelijk 47% en 45%.

 Bron: CBS Landbouwtelling