Trends kustvogels

In het kader van een internationale broedvogelmonitoring in de Waddenzee zijn in 2012 en 2018 ook de kwelders langs de Noordkust en Dollard geteld. Daaruit blijkt dat de broedvogelstand in de Dollard is verbeterd voor een aantal koloniebroeders en weide-/kweldersoorten, meer dan langs de Noordkust. In beide gebieden zijn beduidend minder broedparen vastgesteld bij scholekster en bergeend.