Indicatoren

Wat zie je?

Vogelsoorten welke voorkomen in het open akkerland/ agrarisch gebied vertonen verschillende trends. Een aantal soorten zijn duidelijk in aantal toegenomen, in periode van 2010 - 2019, dit betreffen, de nijlgans, blauwborst, rietgors, kleine karekiet en houtduif.

Soorten die in de periode 2010 - 2019 nagenoeg gelijk zijn gebleven in aantal, zijn: wilde eend, gele kwikstaart, grasmus, geelgors, kneu, holenduif en graspieper.

In dezelfde periode zijn, de kievit, witte kwikstaart en scholekster, lichtelijik in aantallen afgenomen. De fazant, veldleeuwerik, wulp, zwarte kraai, bergeend, kwartel en ringmus, vertonen de sterkte afname in het agrarisch gebied. 

L Bron: Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels in samenwerking met Provincie Groningen

Logo Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

foto 1: @GerhardKornelis