Akkervogels

Dit thema bevat de trends van de akkervogels voor de periode 2010-2019. Een van de agrarische leefgebieden binnen de ANLb is de Open Akkers. De tellingen worden gedaan op de telpunten broedvogelmeetnet akkervogels 2019. Ook voor de Open Akkers worden 12 doelsoorten onderscheiden.

Van de akkervogels zijn de meeste soorten stabiel in aantal. De blauwborst en de rietgors nemen duidelijk toe, de ringmus is bijna verdwenen.

Soorten die te weinig in aantal voorkomen of waarvoor MAS geen geschikte telmethode is, zijn: patrijs, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, knobbelzwaan, roodborsttapuit, torenvalk en zwarte roodstaart. Voor deze soorten konden geen trend berekeningen worden uitgevoerd, wel zijn er voor deze soorten verspreidingskaarten gemaakt.