Indicatoren

Vrouw die haar neus dichtknijpt

Aantal gehinderden door bedrijven

Ons doel is om geurhinder te verminderen: "minder hinder". Het aantal gehinderden is daarbij een goede indicator om dit in de gaten te houden.

Medewerker neemt telefonisch een melding aan

Aantal meldingen geur over bedrijven

Meldingen over geurklachten zijn een belangrijke indicator voor ons om in de gaten te houden of ons geurbeleid ook daadwerkelijk geurhinder vermindert.

Achtergrond

Rol provincie

Geurhinder wordt vooral veroorzaakt door verschillende bronnen, zoals intensieve veehouderij, wegverkeer, houtkachels en vuurkorven, maar bijvoorbeeld ook industrie. De provincie is verantwoordelijk als het gaat om de vergunningverlening, toezicht en handhaving van een aantal bedrijven met een behoorlijke geurbijdrage. Voor de overige bronnen is de gemeente vaak bevoegd gezag.

Ons beleid

Voor de intensieve veehouderij hebben wij strenge regels gesteld in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) over nieuwvestiging en uitbreiding. We gaan met gemeenten het gesprek aan wanneer er nieuwe ruimtelijke plannen door ons worden beoordeeld. Hierbij toetsen we vooral of deze plannen overeenkomstig ons geurbeleid zijn opgesteld.

Wij willen ernstige geurhinder oplossen en nieuwe hinder voorkomen. We proberen geurhinder verder te beperken door, samen met gemeenten, gebieden met woon- en bedrijfsfuncties zoveel mogelijk ruimtelijk te scheiden. In ons geurbeleid ("Geurhinderbeleid industriƫle geurbronnen") leggen we vooral de focus op het beperken van geurhinder. Als bedrijven onder onze bevoegdheid vallen passen we ons geurbeleid toe. Dit doen we door strenge normen te hanteren voor bedrijven waarbij wij het bevoegd gezag zijn. Ook ontwikkelen we omgevingswaarden voor de cumulatieve geurbelasting. Omgevingswaarden zijn normen voor de kwaliteit die een gemeente, provincie of Rijk voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving wil bereiken. Hier gebruiken we de GES-systematiek voor. GES staat voor GezondheidsEffectScreening en is een gezondheidskundige vertaling van ruimtelijke milieu-informatie. GES maakt de gezondheidsrisico's zichtbaar, uitgedrukt in klassen met een percentage gehinderden en ernstig gehinderden.1

Beleidsdoelstellingen

We willen voor de hele provincie 30% minder geurmeldingen. De indicator om dit te monitoren is het aantal meldingen. We willen ernstige geurhinder oplossen en nieuwe hinder voorkomen door:

  • ons geurbeleid toe te passen bij bedrijven waarvoor wij het bevoegde gezag zijn*;
  • intensiever toezicht te houden en strenger handhaven*;
  • locaties die overlast geven te saneren*; en
  • bij de vestiging van nieuwe bedrijven en bij uitbreidingen van bestaande bedrijven de uitstoot zodanig te beperken dat het effect van dit individuele bedrijf voldoet aan het niveau van GES-3 in landelijk gebied en het niveau GES-1 in bebouwd gebied.

Daarnaast willen we nagaan of een gebiedsgerichte benadering wenselijk is. Zo ja, dan gaan wij samen met onze regionale partners gebiedsgericht beleid ontwikkelen, waarbij maatwerk op gebiedsniveau mogelijk is.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de bovenstaande doelen te bereiken zijn ruimtelijke regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

1 GES kent voor geur de volgende klassen: GES-0 = zeer goed, GES-1 = goed, GES-3 = vrij matig, GES-4 = matig, GES-6 = onvoldoende.

* Geschikte indicatoren voor deze doelstelling is in ontwikkeling.

Bron: GES handboek 2012.