Geurklachten

Wat zie je?


Tabblad 1: Klachten per jaar

Hier zie je de trend in het aantal klachten vanaf 2001 op het gebied van geur. Het meerjarenoverzicht toont een schommeling in het aantal klachten, met een duidelijke daling van het aantal klachten sinds het jaar 2014. De daling is te verklaren uit het feit dat een aantal klachten sinds 2014 niet meer binnenkomt bij de provincie, maar bij gemeenten. De bevoegdheid over een flink aantal bedrijven is sindsdien van de provincie naar gemeenten gegaan. Daarnaast zijn schommelingen soms te verklaren door overlastsituaties bij specifieke bedrijven. Afgezien daarvan is ook sinds 2014 over het algemeen een dalende trend te zien in het aantal klachten.

Tabblad 2: Aantal klachten uitgesplitst

In het tweede tabblad tonen we het aantal klachten vanaf 2017 per maand. Aangezien we het aantal klachten sinds 2017 per maand bijhouden, zijn daarbij ook schommelingen in de maanden te zien. In de onderste staafdiagram (Per bedrijf) tonen we de vermoedelijke veroorzakers van de geurhinder. Op de kaart laten we zien wat de locatie is van de klachten. Te zien is dat de klachten zich concentreren op een aantal plekken in de provincie en dat de bedrijven met de meeste klachten ook in verhouding de meeste geurhinder veroorzaken.

Wat monitoren we?

We hebben ons vorige beleid ten doel gesteld dat we voor de gehele provincie 30% minder geurklachten willen. Het gemiddeld aantal klachten over de periode 2014-2016 was 162 per jaar. Dat betekent dat op 1 januari 2021 het aantal klachten op jaarbasis gedaald moest zijn van 162 (gemiddelde 2014-2016) klachten naar 113 (= 70% van 162) klachten. De trend laat zien dat dit doel behaald is.

Vanaf juli 2022 is ons nieuwe Milieuprogramma in werking getreden. Daarin hebben we het beleidsdoel om het aantal geurklachten te verminderen losgelaten. In ons nieuwe beleid gebruiken we het aantal geurklachten als signaalfunctie voor toekomstig beleid.

Door het aantal klachten per maand bij te houden, kunnen we mogelijk beter afleiden wat de oorzaken kunnen zijn van toe- en afname van klachten. Ook monitoren we de vermoedelijke bron(nen) van de ondervonden hinder en de locatie waar de hinder optreedt. Deze informatie nemen we mee bij het actualiseren van vergunningen en vergelijken we met de geurcontouren rondom bedrijven.

De tabellen en kaart actualiseren we maandelijks.

Bron: provincie Groningen, november 2023. De klachten komen binnen via de Hinderapp.nl, bij het loket van de provincie Groningen of de Omgevingsdienst Groningen.