Indicatoren biologische landbouw

Wat zie je?

Aantal en aandeel biologische landbouwbedrijven
Het aantal landbouwbedrijven in de provincie Groningen dat (ook) biologische landbouw toepast, is tussen 2015 en 2022 toegenomen van 80 naar 105. Aangezien het totaal aantal bedrijven dat actief is in de landbouw juist is afgenomen gedurende deze periode, is het aandeel biologisch bedrijven t.o.v. het totaal nog sterker gestegen (van 2,6% naar 4,3%). Deze trend beperkt zich niet alleen tot Groningen. Wanneer we kijken naar Nederland als geheel dan valt eenzelfde beeld te zien. Wel zijn er grote regionale verschillen zichtbaar. Het aandeel bedrijven dat in 2022 biologische landbouw toepaste varieerde van 15,2% in Flevoland tot 2,3% in Limburg en Noord-Brabant. Groningen staat met 4,3% in de middenmoot.

Vooral landbouwbedrijven die zich bezighouden met kippen (12,1%) en tuinbouw (open grond: 11,5%, onder glas: 11,1%) doen dit vaak biologisch. Bedrijven die schapen houden doen dit daarentegen relatief weinig (2,1%). Vergeleken met Nederland als geheel dan valt op dat de Groningse tuinbouw (zowel open grond als onder glas) relatief vaak biologisch is. Groningse akkerbouwbedrijven en schapenhouderijen zijn daarentegen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde niet zo vaak biologisch. Wel moet hierbij rekening worden gehouden dat het in bepaalde gevallen om kleine aantallen gaat.

Oppervlakte biologisch landbouw
In totaal wordt in Groningen zo'n 5.488 hectare aan landbouwareaal gebruikt voor de biologische landbouw. Het gaat hierbij om 3,4% de totale oppervlakte cultuurgrond. Tussen 2015 en 2022 is het oppervlakte zowel relatief t.o.v. het totale landbouwareaal (van 2,4% naar 3,4%) als in absolute zin toegenomen (van 3.899 hectare naar 5.488 hectare). Opvallend is dat het aandeel biologisch landbouwareaal in de provincie Groningen kleiner is dan gemiddeld in Nederland (terwijl het aandeel biologische landbouwbedrijven juist groter is). Dit komt vermoedelijk doordat er relatief veel gangbare akkerbouw plaatsvindt in combinatie met dat akkerbouw relatief veel ruimte inneemt.

Voor alle landbouwtypen geldt min of meer dat het aandeel biologisch areaal over de afgelopen jaren toeneemt. Dit is in lijn met wat er in Nederlands als geheel te zien valt.

Aantal en aandeel biologische landbouwdieren
Voor kippen (3.8%), runderen (2,6%), schapen (1,8%) en varkens (1,6%) geldt dat de overgrote meerderheid van de dieren in de provincie Groningen niet biologisch gehouden wordt. Kijkend naar geiten is daarentegen een volledig ander beeld te zien. Van de ca. 11.500 geiten worden er zo'n 7.000 op een biologische wijze gehouden (60,5%). Dit is opvallend aangezien biologische geitenbedrijven slechts 6,3% uitmaken van het totaal aantal landbouwbedrijven dat geiten houdt. Mogelijk is er een groot aantal landbouwbedrijven waar hobbymatig een relatief gering aantal geiten op 'traditionele wijze' gehouden wordt.

Kijkend naar de ontwikkeling over tijd vallen voor Groningen vooral het groeiende aandeel biologische varkens (van 0,6% in 2018 naar 1,6% in 2022) en geiten (van 44,7% in 2020 naar 60,5% in 2022), maar ook het dalende aandeel schapen (van 4,3% in 2016 naar 1,8% in 2022) op. Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde valt met name op dat het aandeel biologisch gehouden geiten en varkens groter in Groningen groter is. Voor schapen en kippen geldt dat het aandeel (sinds vorig jaar) net iets lager ligt dan het Nederlands gemiddelde ligt.

Bron: CBS Landbouwtelling