Indicatoren

Geurneusknijpen

Aantal gehinderden door bedrijven

Ons doel is om geurhinder te verminderen: "minder hinder". Het aantal gehinderden is daarmee een goede indicator om dit in de gaten te houden.

Medewerker neemt telefonisch een melding aan

Aantal meldingen geur over bedrijven

Meldingen over geur zijn een belangrijke indicator voor ons om in de gaten te houden of door ons geurbeleid ook daadwerkelijk de geurhinder minder wordt.

vrouw kijkt op haar mobiel met droeve blik

Resultaten pilot luchtapp

Rondom het industriegebied Oosterhorn (ten zuidoosten van Delfzijl) is in de tweede helft van 2018 een pilot georganiseerd om de geurbelasting te onderzoeken. Deze indicator geeft inzicht in geurhinder in het gebied.

Achtergrond

Rol provincie

Geurhinder wordt voornamelijk veroorzaakt door bedrijven en intensieve veehouderij. In het eerste geval passen wij ons geurbeleid toe bij bedrijven waarvoor wij het bevoegde gezag zijn; wij hebben daartoe specifiek beleid vastgelegd in het geurhinderbeleid industriële geurbronnen. Bij de intensieve veehouderij gaan wij met gemeenten het gesprek aan, wanneer er nieuwe ruimtelijke plannen door ons worden beoordeeld. Hierbij wordt vooral getoetst of deze plannen overeenkomstig ons geurbeleid zijn opgesteld. Er zijn daarnaast ook nog andere bronnen van geurhinder, zoals de rook van houtkachels en vuurkorven.Voor het toezicht op deze bronnen van geurhinder zijn gemeenten bevoegd.

Ons beleid

Het doel van ons geurbeleid is het voorkomen van nieuwe geurhinder, het terugdringen van bestaande geurhinder en het geheel uitbannen van ernstige geurhinder. Wij proberen geurhinder verder te beperken door, in overleg met gemeenten, bronnen en inwoners zoveel mogelijk ruimtelijk te scheiden. In ons geurbeleid leggen wij vooral de focus op het beperken van de gezondheidseffecten van geurhinder. Dit doen wij door door normen te hanteren op basis van de GES-systematiek. GES staat voor GezondheidsEffectScreening en vertaalt de dosis van een in de lucht aanwezige stof naar het lichamelijk en psychisch effect op mensen in een klasse met een percentage gehinderden en ernstig gehinderden.¹ Vooral in en rondom Delfzijl is er regelmatig sprake van geurhinder. Daarom hebben we gebiedsgericht geurbeleid gemaakt voor dit gebied, met als doel de geurhinder in beeld te brengen en te verminderen. Op het industriegebied Oosterhorn is sprake is van een saneringssituatie. Voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zal ook behoefte zijn aan geurruimte. Wij streven daarom een aanzienlijke reductie van de bestaande geurhinder in dit gebied na.

Daarnaast wordt ook onderzocht het meten van geurveroozakende en andere stoffen en het monitoren van meldingen geurhinder kan bijdragen aan de monitoring van geurbelasting in het gebied. Op basis van bovenstaand beleid en bestuurlijke afspraken over gebiedsgerichte milieubeleid hebben betrokken een app: de Luchtapp ontwikkeld, waarmee een pilot in het Eemsdelta gebied is uitgevoerd. Met de Luchtapp wordt zowel de luchtkwaliteit met een meetnet rondom Oosterhorn in beeld gebracht, als inzicht gegeven in de mate van geurhinder in het gebied door de monitoring van meldingen geurhinder. Begin 2020 worden de resultaten van de Luchtapp en het meetnet geevalueerd en verkend op welke manier de Luchtapp kan worden doorontwikkeld om nog beter de milieukwaliteit in het Structuurvisiegebied te monitoren.

Beleidsdoelstelling

Bij nieuwe bedrijfsvestigingen en bij uitbreidingen van bedrijven schrijven wij een milieugezondheidskwaliteit voor die overeenkomt met GES-3 + 60% rondom industriegebied Oosterhorn en GES-1 rondom industriegebied Eemshaven.² De indicator om dit te monitoren is het aantal gehinderden.

Beleidsinstrumenten

Onze instrumenten om de doelen te bereiken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving.

¹ GezondheidsEffectScreening kent de volgende klassen: GES-0 = zeer goed; GES-1 = goed; GES-2 = redelijk; GES-3 = vrij matig; GES-4 = matig; GES-5=zeer matig; GES- 6 = onvoldoende; GES-7 = ruim onvoldoende; GES-8 = zeer onvoldoende.

² Er is op basis van geuronderzoek gekozen voor een milieugezondheidskwaliteit van GES-3 + 60% in 2035. Dit hangt samen met de saneringsituatie rondom het bedrijf ESD, waarvoor de GES-waarde van 3 is opgesteld en + 60% voor de overige bestaande bedrijven. Wij gaan daarbij uit van een concentratie die 1,6 keer hoger is dan de maximale concentratie die hoort bij de bandbreedte van GES-3. Op blz. 4, paragraaf 5.5.2 van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl PDF kunt u meer lezen over deze berekening.