Natuur

De inzet op verbetering van natuurkwaliteit in NNN-gebieden lijkt effectief. In N2000-gebieden lijkt het biodiversiteitsverlies te zijn gestopt. In agrarische gebieden is de kwaliteit van het leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren sterk afgenomen. In alle natuurgebieden zijn extra inspanningen nodig om de instandhoudingsdoelen te halen.