Indicator 1 van 2: Areaal natuurgebieden

Wat zie je?

De data moeten nog geactualiseerd worden naar 1-1-2021

De provincies hebben in het Natuurpact met het Rijk afgesproken om in 2027 de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (NNN ) te hebben afgerond. Voor Groningen betekent dat, dat er dan 10.055 ha nieuwe natuur moet zijn ingericht. Tot 1 januari 2021 was al ruim 8.708 ha daarvan verworven (meestal aangekocht). 7.026 ha daarvan is al ingericht als natuur. Naast deze nieuwe natuur, vallen binnen het NNN ook ‘oude’ natuurgebieden die al voor het Natuurpact bestonden en als zodanig waren aangewezen, in totaal 65120 ha. Van deze bestaande natuur, willen we nog 973 ha  (verder) inrichten om te optimaliseren.
 
De ligging en bescherming van het NNN zijn vastgelegd in de POV. Voor het beheer van de natuurgebieden binnen het NNN kunnen natuurbeheerders bij de provincie subsidie aanvragen. Ze zijn dat niet verplicht.

Ook buiten het NNN liggen natuurgebieden zoals dorpsbosjes, 4.687 ha totaal. Ook de ligging en bescherming van deze ‘Bos- en Natuurgebieden buiten het NNN’ zijn in de POV vastgelegd. Voor een deel daarvan geeft de provincie beheersubsidie, maar dit wordt niet uitgebreid met nieuwe verzoeken.

Bron: Prolander

Indicator 2 van 2: Areaal natuur- en landschapsbeheer

Wat zie je?

In 2021 vindt agrarisch natuurbeheer plaats op bijna 5.800 ha in leefgebied open grasland (weidevogels), ruim 900 ha in leefgebied open akker (akkervogels) en 74 ha in de leefgebieden droge en natte dooradering (landschappelijke elementen). De oppervlakte “open grasland” voor weidevogels lijkt erg groot ten opzichte van de overige leefgebieden. Dit komt omdat er bij weidevogelbeheer, naast gedeelten met intensief beheer, een relatief grote oppervlakte is waarop extensief beheer (zoals legselbeheer) plaatsvindt. In financieel opzicht ligt de inzet voor akker- en weidevogelbeheer dichter bij elkaar.

Bron: Prolander