Indicatoren Gorecht

Wat zien we? 

We monitoren de houtwallen en -singels in het Gorecht omdat ze van landschappelijk belang zijn. Ook voor de biodiversiteit vervullen ze een belangrijke rol. Door bij te houden wat de status van de houtwallen en -singels is, kunnen we handhaven en zo nodig het beleid aanpassen om er voor te zorgen dat deze landschapsstructuren in stand en goed onderhouden blijven. Op de kaart zijn de geïnventariseerde en gemonitorde houtwallen- en singels in het Gorecht weergegeven. Meer informatie over houtwallen en -singels vind je in de Kwaliteitsgids provincie Groningen

Wat monitoren we?
We onderscheiden de status van de houtwallen- en singels in vier categorieën: goed, redelijk, slecht of verdwenen. Aan de hand van luchtfoto's wordt deze analyse gemaakt. Door verschillende jaren te monitoren is er een trend te zien in de status van de houtsingels in Gorecht. Je kunt per houtsingel raadplegen hoe het verloop van de status is geweest en hoe de houtsingel er nu bij ligt. Verder uitzoomend ontstaat een trend over het hele houtsingelgebied van Gorecht.

Uit deze gegevens en analyse blijkt dat het aantal houtwallen- en singels in Gorecht tussen 2000 en 2020 nagenoeg gelijk is gebleven. Daarnaast heeft 65 km van de 84 km aan gemonitorde houtsingels de status 'goed'. Van de 84 km die sinds 2000 wordt gemonitord, is 2 km aan houtsingels verdwenen. Ruim 3/4 van de houtsingels is van goede kwaliteit en er zijn de afgelopen 5 jaar meer singels van goede kwaliteit bijgekomen. De houtsingels binnen de provinciale verordening zijn er beter aan toe dan de houtsingels die er buiten vallen. 

Achtergrond
De provincie Groningen heeft de bescherming en borging van houtwallen en houtsingels geborgd in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Houtwallen en -singels zijn als een van zeven kernkarakteristieken in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen. De kernkarakteristieken bestaan uit belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen. De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten en structuren zelf, maar vooral ook om de context waarin deze zich bevinden.