Subthema's

Lauwersmeer met sterrenhemel

Duisternis in Dark Sky Park Lauwersmeer

Ons beleid

Provinciale rol

De provincie voert met behulp van verschillende beleidsinstrumenten invloed uit op duisternis. In samenwerking met betrokken partijen zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties vormen we ons beleid. Vanuit deze uitgangspositie zijn we trekker en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op het behoud van duisternis binnen de provincie. 

Ons beleid

Wij streven er naar om duisternis te beschermen op de plekken waar het al donker is. Op locaties waar veel kunstlicht is streven we naar meer duisternis.

Om duisternis verder te stimuleren hebben we twee aandachtsgebieden voor duisternis aangewezen. Ze liggen in de gemeenten Westerwolde en Winsum, ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum.

Het Lauwersmeergebied heeft de status Dark Sky Park verworven. Dit betekent dat het zeer donker is in het gebied. Deze status bewaken we door het gebied continu te monitoren en de samenwerking te zoeken met overheden, organisaties en onderwijs. Op deze manier blijft het gebied zijn speciale status behouden.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen staan in de omgevingsvisie en het milieuplan:

  • waar mogelijk en nodig worden voorschriften in vergunningen opgenomen om de lichtuitstoot te beperken;
  • we streven naar het verminderen van openbare verlichting, rekeninghoudend met de sociale- en verkeersveiligheid,
  • we treffen extra stimuleringsmaatregelen binnen de twee aandachtsgebieden voor stilte en duisternis; en
  • we nemen extra maatregelen om de status van Dark Sky Park te behouden en nog donkerder te maken.

Beleidsinstrumenten

Eén van onze instrumenten is het geven van advies. Dit doen we bijvoorbeeld door gemeenten en waterschappen te adviseren om in hun plannen toe te lichten hoe zij rekening houden met duisternis. We gaan daarnaast ook de samenwerking aan met verschillende overheden, (maatschappelijke) organisaties en onderwijs om duisternis te stimuleren. Waar mogelijk zetten we beleidsinstrumenten in, zoals voorschriften in vergunningen om duisternis te behouden.

Per subthema lichten we onze beleidsdoelen en bijbehorende indicatoren verder toe.  

Achtergrond

Aandachtsgebieden voor duisternis en de status Dark Sky Park zijn twee verschillende soorten gebieden. Om de status Dark Sky Park te krijgen moeten een gebied aan verschillende voorwaarden voldoen. De meeste belangrijke daarvan is dat deze erg donker moet zijn. Dit wordt met speciale meetapparatuur vastgelegd en gerapporteerd aan de International Dark Sky Association. Een aandachtsgebied hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. We houden wel rekening met al onze activiteiten in het gebied en of deze de duisternis kunnen versterken. Ook proberen we andere organisaties te beïnvloeden, zodat ook zij rekening houden met duisternis in zo'n gebied.