Indicatoren Kanalen en wijken

Wat zie je? 
De waardevolle kanalen en wijken van de provincie Groningen zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde en zijn veelal aangelegd in het kader van veenontginning en turfwinning. In de Kwaliteitsgids Groningen is meer informatie te vinden over de veenontginning- en watergeschiedenis en bijhorende ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten.

Wat monitoren we? 

We monitoren de staat van kanalen en wijken in afgebakende gebieden in de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en in enkele kleine gebieden in Westerwolde. Door te kijken naar een luchtfoto uit 2016 en uit 2020 en deze naast het bronbestand van de kanalen en wijken uit 2013 te leggen, is bepaald welke wijzigingen er zijn opgetreden. De dempingen van de kanalen en wijken wordt vergeleken met dempingen binnen de controlevakken van het meetnet landschap, net zoals bij de karakteristieke sloten is gedaan. In de verschillende gebieden is op deze wijze te zien hoeveel en welke kanalen en wijken zijn verland of gedempt. 

Wat zegt dit ons?

In de veenkoloniale gebieden is de lengte aan kanalen en wijken  tussen 2013 en 2020 veranderd. Van de verdwenen kanalen en wijken zijn de meeste gedempt; een minderheid is verland. Tussen 2016 en 2020 is in de controlegebieden de lengte van bestaande kanalen echter weer iets toegenomen, mogelijk door de actieve inzet van de provincie op de landschappelijke waarde van kanalen en wijken.

Achtergrond

De provincie Groningen heeft de bescherming van (veenkoloniale) kanalen en wijken geborgd in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Water, wegen en verkaveling zijn samen als een van zeven kernkarakteristieken in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen. De kernkarakteristieken bestaan uit belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen. De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten en structuren zelf, maar vooral ook de context waarin deze zich bevinden.