Indicatoren

Zicht op rietvelden in de Dollard

Uitstoot en neerslag zware metalen

Het Eems-Dollard gebied vraagt om een gebiedsgerichte monitoring van de uitstoot (emissie) van zware metalen door bedrijven.

Achtergrond

Rol provincie

Op het gebied van luchtkwaliteit is het Rijk een belangrijke partij voor de provincie vanwege de nationale wet- en regelgeving en de rol die het Rijk speelt in de informatievoorziening over de luchtkwaliteit. De provincie Groningen werkt met andere provincies, het Rijk en gemeenten samen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Bedrijven zijn één van de bronnen van emissies van verontreinigende stoffen naar de lucht. De provincie is bevoegd gezag voor een aantal van deze bedrijven. Veehouderijen, ook een belangrijke bron van luchtemissies, vallen hier niet onder. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de gemeenten.

Ons beleid

Ons algemene beleid voor lucht is hier te raadplegen. In de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl PDF is het volgende opgenomen:

'In 2014 en 2015 hebben de Natuur- en MilieuFederatie Groningen (NMFG), Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Groningen Seaports (GSP) in opdracht van de provincie gewerkt aan een gebiedsgerichte uitwerking van het Integraal Milieu Beleid (IMB) voor de regio Eemsdelta. Daarnaast zorgen we voor een gezond evenwicht tussen ecologie, leefomgeving en economische ontwikkelingen in de Eemsdelta, via het project Ecologie & Economie in balans. We streven naar een GES-score van 4 of beter. Met een GES-score 4 blijven we voor stikstofdioxide en fijnstof (PM10) onder de 20 μg/m³, dus ruim onder de grenswaarden van 40 μg/m³. Die uitwerking had betrekking op de uitstoot van stikstofoxides (NOx), geur en zware metalen.".

Beleidsdoelstellingen

'Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Stikstofoxides: GSP gaat binnen haar energiebesparingsprogramma naast de reductie van CO2 ook de uitstoot van NOx monitoren, in de vorm van een pilot bij drie bedrijven.
  • Zware metalen: Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van zware metalen op natuur en milieu in de Eemsdelta. Op basis van de analyse van onderzoeksresultaten zal er een monitoringsprogramma worden opgezet.
  • Meetnet: Er wordt een meetnetwerk opgezet. Het doel hiervan is om objectief en onafhankelijk de luchtkwaliteit en geurveroorzakende stoffen te meten op en rond het industriegebied Oosterhorn om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en geurhinder rond het gebied.'.

Beleidsinstrumenten

De provincie voert diverse taken uit, die voortkomen uit Europese en nationale kaders. De provinciale aandacht voor luchtkwaliteit komt vooral tot uitdrukking in de taken van:

  • vergunningverlening, toezicht en handhaving voor die bedrijven waar de provincie het bevoegde gezag voor is;
  • de ontwikkeling en uitvoering van diverse programma's, projecten en onderzoeken;
  • de ontwikkeling van regionaal mobiliteitsbeleid, en de aanleg en het onderhoud van de provinciale wegen.

Luchtverontreiniging

Bij verontreiniging van de lucht gaat het meestal om stofdeeltjes en schadelijke gassen zoals stikstofdioxiden (NO2) en ozon (smog). Om de schadelijke effecten van luchtverontreiniging te beperken, stelt de overheid grenswaarden voor de concentratie van diverse stoffen in de lucht. De overheid maakt hierbij een afweging tussen bescherming van de volksgezondheid, ecosystemen en economische belangen. Uit de Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat de concentratie stikstofdioxide maximaal 15 μg/m³ bedraagt. Dat is ruim beneden de norm en nauwelijks hoger dan de achtergrondconcentratie van deze stoffen. Uit de MER blijkt dat door de ontwikkelingen de concentratie van deze stoffen mogelijk iets zal stijgen ten opzichte van de referentiesituatie. Ook een concentratie van 15 μg/m³ kan effecten hebben voor de gezondheid. Met GSP, SBE en de Natuur- en Milieu Federatie Groningen zijn afspraken gemaakt over de gebiedsgerichte uitwerking van het provinciaal milieubeleid voor NOx, zware metalen en geur.