Indicatoren Groninger soorten

Wat zie je?

De Wet natuurbescherming verplicht de provincie zorg te dragen voor alle wilde planten en dieren. Om daar handen en voeten aan te geven heeft de provincie Groningen de Lijst Groninger soorten en habitats opgesteld. Dit zijn soorten:
-        waarvan een meer dan evenredig deel van de landelijke populatie in de provincie leeft;
-        en/of die zwaar beschermd zijn door de Vogel- of Habitatrichtlin;
-        en/of die op een internationale  Conventielijst of de nationale Rode Lijst staan;
-        en/of opgenomen zijn in Bijlage A van de Wet Natuurbescherming;
-        en/of bestuurlijk relevante zijn in het kader van het ANLb of de Natte As.
Voor soorten met een met een 'rode of oranje stoplichtkleur' ligt de prioriteit op concrete acties om de staat van instandhouding te behouden en te verbeteren. Voor 'groene' soorten voeren we al voldoende beleid uit om de huidige goede staat van instandhouding. Bij 'grijze' soorten ligt onze focus op het stimuleren van nader onderzoek om meer over hun staat te weten te komen. 'Gele' soorten die staan enkel op de Rode Lijst. Voor deze soorten kunnen derden projecten uitvoeren, wij richten ons hierbij  op het faciliteren van dergelijke projecten. 

Bron: Provincie